Ocena brak

Czym jest oświata?

Autor /Axi Dodano /31.01.2012

Wykształcenie pozwala ludziom podnosić poziom swojego życia, a kraje, w których ludzielepiej wykształceni, są tez silniejsze gos­podarczo. Na razie jednak około 27procent dorosłych mieszkańców świata nie potrafi czytać i pisać ani przeprowadzać najprostszych działań arytmetycznych.
Wielkie nakłady finansowe przeznaczone na oświatę w większości krajów oraz międzynarodowa pomoc finansowa sprawiły, że od lat 50. do 80. liczba analfabetów systematycznie spadała. Jednak w ostatnich latach liczba analfabetów znowu się podwoiła. W roku 1990 na konferencji ONZ ogłoszono, że na całym świecie żyje około 965 min dorosłych ludzi nie potrafiących czytać ani pisać, a ponad 100 min dzieci nie ma możliwości nauki nawet w szkole podstawowej. W najgorszej sytuacji są dziewczęta, które stanowią 60% tej liczby. W większości kra­jów uprzemysłowionych odsetek dorosłych analfabetów waha się w okolicach jednego procenta. W krajach rozwijających się analfabeci stanowią często połowę populacji. I tak na przykład w połu­dniowej Azji jest to 54%, a w krajach centralnej Afryki 53%. W krajach arabskich nie potrafi czy­tać 49% ludzi, we wschodniej Azji 24%, a w kra­jach Ameryki Łacińskiej niepiśmiennych jest mniej więcej 15% mieszkańców.
Przepaść, jaka dzieli kraje rozwinięte i rozwijają­ce się w odniesieniu do przeciętnego poziomu wy­kształcenia, jak na razie nie zmniejsza się. W kra­jach rozwijających się nakłady na oświatę w 1960 roku wynosiły 2,2% PKB (produktu krajowego brutto) a w 1989 roku wzrosły do 3,6% PKB. W tym samym czasie w krajach rozwiniętych udział wydatków na szkolnictwo wynosił odpo­wiednio 3,7% PKB w 1960 i prawie 6% w 1989 r.

Na całym świecie oświata jest narzędziem w rękach polityków. Przedmioty nauczane w szkołach, po­dobnie jak organizacja szkolnictwa odzwierciedla­ją przekonania rządzącego establishmentu.
Młodzi ludzie uczeni są pożądanych postaw obywatelskich. Na przykład w krajach arabskich uczniowie od najmłodszych lat uczeni są zasad zawartych w świętej księdze Islamu - Koranie. W Chinach nauczyciele kładą szczególny nacisk na naukę ideologii komunistycznej, choć od końca lat 80. szczególnie utalentowani uczniowie przygotowywani są do roli liderów przemian gos­podarczych zachodzących w tym wielkim kraju.

Podobne prace

Do góry