Ocena brak

Czym jest miasto?

Autor /Axi Dodano /31.01.2012

Jednym z głównych powodów wzrostu udziału lud­ności miejskiej w ogólnej liczbie ludności jest migracja mieszkańców wsi do miast w poszuki­waniu lepszej pracy, opieki zdrowotnej, edukacji i wyższego standardu życia. Powstawanie i rozwój miast są możliwe tylko wtedy, gdy rolnictwo staje się na tyle wydajne, że potrzeba w nim coraz mniej rąk do pracy. W Wielkiej Brytanii w 1990 roku rol­nictwo, leśnictwo i rybołówstwo zatrudniały tylko 1,3% ogółu pracowników, a ponad 90% obywate­li tego państwa mieszka w miastach.
Aby obliczyć udział ludności miejskiej w ogól­nej liczbie ludności danego kraju, trzeba najpierw zdefiniować czym jest miasto. Nie jest to proste i właściwie każdy kraj posiada własną definicję miasta. Podstawą może być liczba ludności, spo­sób zarobkowania mieszkańców czy nawet wy­gląd osiedla. W Danii już 250 osób może tworzyć miasto, wymagana liczba w Stanach Zjednoczo­nych to 2500, a w Grecji aż 10000. Organizacja Narodów Zjednoczonych z kolei dla celów porów­nawczych uznaje osadę za miasto, jeśli zamiesz­kuje ją 20000 osób.

Podobne prace

Do góry