Ocena brak

Czym jest marketing

Autor /pirat001 Dodano /08.02.2011

Marketing- sposób funkcjonowania firm na rynku, który polega rozpoznawaniu, kształtowaniu i zaspokajaniu potrzeb konsumentów w celu osiągnięcia obustronnych korzyści.

Konkurencja- rywalizowanie firm o konsumenta.

Funkcje marketingu: Rozpoznać potrzeby odbiorców;Przygotować odpowiednia formę rynkową;Skoordynować działania personelu i służb finansowych;Dostarczyć satysfakcji odbiorcom;Osiągnąć cel przedsiębiorstwa.

RODZAJE KONKURENCJI:a) Konkurencja cenowa;b) Konkurencja pozacenowa:- innowacyjna, jakościowa (zróżnicowanie jakościowe produktu),-informacyjna (funkcja informacyjna i nakłaniająca promocji, głównie reklamy).

Rynek- to porozumienie między kupującym a sprzedającym , gdzie dochodzi do transakcji kupna sprzedaży.

Podaż-ilość produktów oferowanych do sprzedaży w określonym czasie w określonej cenie.

Popyt-Zapotrzebowanie na dobra i usługi w określonym czasie i w określonej cenie.

Cena- ilość pieniędzy jaką jest w stanie zapłacić konsument.

Podmiotami na rynku :

kupujący(konsumenci indywidualni i zbiorowi)

sprzedający(zakłady gastronomiczne)

Przedmiotami rynku są:-Dobra;-Usługi.

Podaż>Popyt - rynek nabywcy

Podaż

Podaż=Popyt – równowaga rynkowa

Dobra substytucyjne-to towary i usługi spełniające podobne bądź zupełnie pokrywające się funkcje. Mają podobne zastosowanie i podobne właściwości np. masło i margaryna, kredyt i pożyczenie pieniędzy od znajomego.

W związku z tym, że dają podobne korzyści, wzajemnie się zastępują. Gdy rośnie popyt na dobro A, maleje popyt na dobro B.

Dobra komplementarne-to dobra, czyli towary lub usługi wzajemnie się uzupełniające, jedno dobro potrzebuje drugiego do prawidłowego działania, np. komputer i monitor, samochód i benzyna. Jeżeli rośnie popyt na dobro A to popyt na dobro B także wzrasta.

Instrumenty marketingu:1.Produkt.2.cena.3.Dystrybucja.4.Promocja.5.Ludzie.

Marketing mix-to sposób doboru instrumentów marketingu przez firmę.

Etapy postepowania konsumenta na rynku:

-uświadomienie potrzeby

-identyfikacja sposobu zaspokojenia potrzeby

-wybór sposobu zaspokojenia potrzeby

-decyzje zakupu

-ocena po dokonaniu zakupu

Czynniki ksztaltujące zachowanie konsumenta dotyczące nabycia dóbr:

-Ekonomiczne:Wys. Dochodów, poziom cen, dostepność

-Społeczne:tradycje, wyksztalcenie, reklama, promocja

-Psychiczne:naśladowanie, przyzwyczajenie, ,moda.

Podobne prace

Do góry