Ocena brak

Czym jest magazynowanie

Autor /indianer Dodano /31.03.2011

Jest to zespół czynności związanych z gospodarką zapasami,które należy wykonać ze względu na różnorodną strukturę przepływu i odpływutowarów. Magazynowanie jest jednym z podstawowych zadań logistyki dystrybucji, przez co staje się jednym z ogniw w dystrybucji towarów. Dlatego, aby skutecznie odpowiadać na oczekiwania i potrzeby klientów nie można ograniczyć procesu organizacji gospodarki magazynowej tylko do zadań przechowania i transportu towarów, lecz należy rozszerzyć ją o kwestię utrzymywanie odpowiedniego poziomu zapasów, konfekcjonowanie, konsolidację lub dekonsolidację. Powyższe zadania określają podstawowe decyzje jakie w ramach planowania dystrybucji trzeba podejmować. Dotyczą one:

  • wyboru formy własności wykorzystywanych magazynów i składów.

  • pojemności, liczby, lokalizacji magazynów,

  • wyboru technologii składowania,

  • przepływu informacji o stanie magazynowym.

Wybór formy własności wykorzystywanych magazynów jest zdeterminowanysytuacją finansową przedsiębiorstwa w zakresie możliwości inwestycyjnych i po-noszenia kosztów (koszty amortyzacji, ubezpieczenia budynku czy opłaty czyn-szowe). W przypadku koncepcji wykorzystania własnych lub dzierżawionych pomieszczeń przedsiębiorstwo musi się liczyć ze stałymi kosztami, niezależnymi odpoziomu składowanych zapasów.

Jednakże w magazynach własnych koszty jed-nostkowe zmienne są niższe od analogicznych kosztów w przypadku magazynuobcego, gdzie doliczana jest marża za wykonana usługę. Z tego powodu w przypadku przechowywania dużej ilości produktów zaleca się wybór koncepcji samo-obsługowej. Wybór formy własności nie może ograniczać się do analizy kosztowej, trzeba równolegle zbadać wpływ analizowanego wariantu na standardy obsłu-gi klienta tj. częstotliwość i niezawodność dostaw oraz ich elastyczność.

Poziom logistycznej obsługi klienta, koszty, jak też zadania i funkcje magazy-nów w systemie logistycznym firmy, są głównymi kryteriami wyboru przy decydowaniu o ilości, wielkości i wyposażeniu technicznym magazynów. Czynniki wpływające na ilość i wielkość to min. struktura asortymentowa przechowywanych zapasów, szybkość rotacji zapasów i wielkość obrotów, wielkość jednorazowych partiidostaw lub wysyłek, rodzaj środków transportu wykorzystywanych do dostarczenia i odbierania ładunków.

Rozważając kwestię ilości i rodzajów magazynów przedsiębiorstwo ma do wy-boru kilka różnych systemów dystrybucji:

  • jednostopniowy: 

  •               1) z magazynem centralnym i bazami przeładunkowymi

  •               2) z magazynami regionalnymi.

  • dwustopniowy z magazynem centralnym i magazynami wysyłkowymi,

  • trzystopniowy z magazynem centralnym, magazynami regionalnymi i wysyłkowymi.

Koncepcje te odzwierciedlają dwie zasadnicze tendencje do centralizacji lub decentralizacji sieci magazynowej. Wybór odpowiedniego rozwiązania zależy od wieluczynników.

Określając liczbę magazynów we własnej sieci, należy wziąć pod uwagę ich koszty w systemie fizycznej dystrybucji przedsiębiorstwa. 

Widać na nim, że wzrost liczby składów powoduje obniżenie kosztów transportu i kosztów utraconych możliwości sprzedaży, lecz wzrost kosztów utrzymaniai składowania zapasów. Koszty całkowite zmniejszają się w miarę wzrostu liczbymagazynów do momentu, gdy rosnące koszty utrzymania i składowania zapasównie są rekompensowane przez zmniejszające się koszty transportu i utraconych korzyści.

Podobne prace

Do góry