Ocena brak

Czym jest kultura?

Autor /Jaro Dodano /29.05.2011

Kultura (z łac. culturauprawa, kształcenie) – to termin wieloznaczny, interpretowany w różny sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kultura to szeroko rozumiane sformułowanie określające działanie myślące człowieka. Działanie poznania funkcji kultury odbyło się dość późno, w późny sposób podchodzono do kultury.

Samuel Pufendorf rozumie kulturę jako działanie zmierzające do wyartykułowania wynalazków i działań człowieka. Kultura jest rozumiana jako dzieło człowieka, który umie posługiwać się wynalazkami będącymi jego tworzywem. Kultura jest dziełem człowieka. Kultura nie jest to tylko estetyka, ale także poznanie człowieczeństwa. Kultura to ogół wytworów ludzi, wytworów materialnych i niematerialnych. Kultura jest poznaniem działania człowieka. To proces poznania człowieczeństwa z punktu osiągnięć człowieka w procesie socjalizacji i funkcjonowania w grupach społecznych człowieka. Kultura to poznanie niematerialnych i materialnych wytworów człowieka. Studiując kulturoznawstwo, studiujemy człowieczeństwo.

Wytwory materialne – osiąganie poznania źródeł, mówiących o materialności człowieka.

Wytwory niematerialne – z tym jest trudniej – to poznanie myślenia ludzi, brak spuścizny niematerialnych wytworów.

Kultura to poznanie procesu dziejowego człowieka, cywilizacji. Kultura to także formuła poznania teraźniejszości i przyszłości, nie tylko przeszłości.

Filozof Johann Herder mówi, że „nie ma nic bardziej nieokreślonego niż słowo kultura”. Pojęciekultura” jest wieloznaczne i trudno określić je jednym zdaniem. Badamy te pozostałości, które możemy dotknąć – wytwory materialne. Mamy problem z poznaniem dogłębnym niematerialnych wytworów ludzkich. Poznanie człowieczeństwa to poznanie kulturowości przyszłego człowieka, co daje nam odpowiedź na pytanie: „Dlaczego tacy teraz jesteśmy?.

XIX wiek jest wiekiem, gdzie człowiek zaczyna myśleć o społeczeństwie. XIX wiek jest szczególnie korzystny, jest niezwykłym wiekiem, kiedy człowiek otwiera się intelektualnie. Kultura nie jest funkcją tylko intelektualną, ale również formułą poznania jednostki jak i grup społecznych. XIX wiek uzmysławia nam różnorodność, daje nam nowe atrybuty technologii itd. Różnorodność na Ziemi staje się obiektem poznania. Również następuje poznanie szeregów elementów. Powstają specjalizacje różnych nauk, stające się odrębnymi naukami zajmującymi się poznaniem człowieka o charakterze materialnym.

W XIX wieku rozwinęła się etnografia, zajmująca się poznaniem człowieka i jego środowiska z punktu widzenia zachowania człowieka i ludzi. Antropologia zajmuje się poznaniem człowieka. W XIX wieku ludzie zamykają proces poznawania Ziemi. Ludzie odkryli już wszystkie lądy i teraz zajmują się badaniem i poznaniem człowieka. XIX wiek to wiek, gdzie zostało odrzucone przez ludzi niewolnictwo i segregacja rasowa. Europejczycy szukali swoich korzeni już poza Europą. Etnografia jest nurtem, który rozwija się na poziomie nauki niemieckiej, rosyjskiej i polskiej. To poznanie środowiska wiejskiego, regionalnego, izolowanych wiosek, które mieszczą się w kategorii poznania odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego tacy jesteśmy?”. Zajmuje się poznaniem wsi.

Kultura jest formułą, która zainteresowała różnie środowiska do jej poznania. Interesuje nas to, co jest człowiekiem, w jaki sposób funkcjonuje w środowisku i co człowiek przez swoje działanie wytwarza w tym środowisku. Interesuje nas ten tryb życia człowieka. Kultura to atrybut człowieka, ale także poznanych elementów. Człowiek staje się elementem kultury. Człowiek uczłowiecza się. Następuje proces, który początkowo jest stymulowany genetycznie, później człowiek planowo kształtuje tą kulturę. Ma zdolność do bycia człowiekiem, życia w środowisku, ale również ma zdolność do korzystania z zasobów potrzebnych do życia w jego środowisku.

W kulturze będzie nas interesować, z punktu widzenia socjologii, jak kulturowość człowieka zmienia się w czasie, jak zmienia się kultura, człowiek i grupa społeczna, środowisko człowieka, społeczeństwo. Te czynniki będą interesować nas najbardziej. Jak człowiek żyje w grupie społecznej i jakie podejmuje decyzje. Będzie nas interesować kultura jako element działalności człowieka. Co jest zagadką człowieczeństwa dla socjologa. Pytanie o kulturowość człowieka to pytanie o jego samego.

Nie jest tak, że osiągamy wiedzę w 100%, tylko cały czas czegoś się uczymy. My osiągamy pewien stan poznania, ale nie wiemy niczego do końca, gdyż nie żyliśmy i nie było nas w odległej przeszłości. Poprzez poznanie kultury poznajemy samo działanie człowieka. Chcemy poznać życie człowieka, jego pozycję w rodzinie, środowisko w którym żyje, przez to mamy zdolność mówienia o człowieku i kulturze. Staramy się poznać człowieka jako jednostkę, która żyje w pewnej grupie społecznej i środowisku życia zbiorowego. Stąd wynika pewna cecha kultury – formuła przekazywania informacji.

Pierwszymi, którzy mówili o znaczeniu kultury człowieka byli antropolodzy. Antropolodzy tworzyli szereg określeń związanych z badaniami różnego rodzaju wiążących się ze środowiskiem życia człowieka.

W kręgu kulturowym mówimy o podobieństwach ludzi do siebie. Jest to myślenie o człowieczeństwie. Mimo różnic jesteśmy bardzo często podobni do siebie poprzez zachowania kulturowe, których jest wiele. Łączy nas np. tworzenie pochówku dla zmarłych osób i myślenie o swoich przodkach. W umiejętności kultury stajemy się doskonali.

Dlaczego w odosobnionych miejscach od siebie ludzie działają podobnie? Dokonuje się to przez dyfuzję kulturową, czyli przenoszenie i rozprzestrzenianie się różnych zachowań oraz pobieranie i przejmowanie tych zachowań przez innych.

Podobne prace

Do góry