Ocena brak

Czym jest Id, Ego, i Superego?

Autor /Huzar Dodano /31.01.2012

Dzieci przychodzą na świat z wrodzonymi zacho­waniami instynktownymi, których źródłem, zda­niem Freuda, jest instancja struktury osobowości o nazwie id. Id działa na zasadzie hedonizmu, czyli dąży do przyjemności i unika przykrości, domaga się natychmiastowego zaspokajania wszelkich pragnień. Początkowo pod wpływem id dziecko myśli tylko o przyjemnościach: jest to zasada przy­jemności. Id, podobnie jak superego, pozostaje w sferze nieświadomości.
Stopniowo młody człowiek zaczyna uświada­miać sobie, że nie może otrzymać natychmiast wszystkiego, czego zapragnie - pożywienia, wygo­dy i stymulacji zmysłowych, w wyniku czego zasa­da przyjemności ustępuje zasadzie realizmu, któ­rej towarzyszy powstanie trzeciej instancji struktury osobowości, ego. Ego to jedyna świadoma część umysłu. Najpóźniej rozwija się superego, które działa jak sumienie: jest to zbiór zasad, wyzna­wanych i wpajanych przez rodziców i społeczeń­stwo. Superego i id wywierają nacisk na ego.
Nieświadomość, głosił Freud, jest silniejsza od świadomości, a zatem bodźce, pragnienia i myśli pochodzące od id i superego mogą sprawić, że ego zostanie stłumione przez lęk. Te nieświadome struktury nie działają w sposób racjonalny czy lo­giczny, więc ego, czyli świadomość, musi bez prze­rwy szukać kompromisu pomiędzy wymaganiami superego i id. Efektem tych dążeń jest przyswoje­nie mechanizmów obronnych, takich jak wyparcie, czyli stłumienie pragnień i dążeń niezgodnych | z wymaganiami i wysunięcie ich poza pole świadomości. Jeśli w takiej sytuacji człowiek czuje się o głęboko nieszczęśliwy albo nie jest w stanie nor­malnie żyć, możliwe jest pojawienie się choroby psychicznej. Najczęściej jednak mechanizm obron­ny dobrze spełnia swoją funkcję.
Freud uważał, że wydarzenia, które składają się na ludzką egzystencję - kariera zawodowa, wybór partnera, i tak dalej - dostarczają informacji na temat naszej nieświadomości, ponieważ dokony­wane przez nas wybory są zdeterminowane przez wypracowane mechanizmy obronne.

Podobne prace

Do góry