Ocena brak

Czym jest franchising

Autor /mocher Dodano /24.03.2011

Franchising wymienia się często jako alternatywa w finansowaniu obcym dla leasingu. Stanowi ona sposób uzyskania dostępu do rynku przez przedsiębiorstwo, które nie posiada wystarczających środków finansowych aby utworzyć firmę o silnej pozycji. Opiera się na negocjowanej umowie, na podstawie której franchisingobiorca w zamian za odpowiednią opłatę uzyskuje prawo do utworzenia i prowadzenia przedsiębiorstwa zgodnego z pomysłem, sposobem zarządzania, w oparciu o doświadczenie i sprzęt oraz pod znakiem firmowym franchisingodawcy. inną definicją franchisingu jest stwierdzenie, iż jest to metoda sprzedaży towarów i usług.

Dokładniej to udzielenie licencji przez jedną osobę (franchisor) drugiej osobie (franchisee) na prowadzenie sprzedaży. Licencja ta uprawnia do sprzedaży wykorzystując znak firmowy czy imię firmy udzielającej licencji jak również do korzystania z całego pakietu usług dotyczących szkolenia niewykwalifikowanych pracowników w celu założenia kolejnej placówki rozwiniętego przedsiębiorstwa. Termin „la franchise" pochodzi z języka romańskiego. Pierwotnie pod tym wyrażeniem rozumiano jako królewski przywilej dzięki któremu określeni kupcy i rzemieślnicy za określoną opłatę mogli wykonywać oznaczone czynności handlowe.

Za prekursora w dziedzinie organizowania nowoczesnych sieci przedsiębiorstw, jakie zaczęły działać stosownie do zasad franchisingu, uważa się Johna S. Pembertona, który przystąpił do udzielania uczestniczącym w sieciach rozlewniom, licencji na rozprowadzanie wynalezionego przez siebie już w 1886 r. „Coca - Coli". Istota takiego działania polega na standaryzacji i wykorzystaniu wcześniej sprawdzonego pomysłu. Ze względu na skład elementów franchising jest porównywalny do umowy licencyjnej, dystrybucyjnej czy przedstawicielstwa. Umowa najczęściej składa się z trzech części: sformułowania praw franczyzanta (franchisingobiorcy), określenia sposobu działania przedsiębiorstwa oraz warunków wypowiedzenia umowy wraz z określeniem rozliczeń końcowych. W polskich normach prawnych jest to umowa nienazwana.

Franchising stanowi formę kooperacji gospodarczej poprzez tworzenie sieci jednostek jak np.: McDonalds, Holiday Inn., Levi's Strauss, Jean Louis David itp., zakładając samodzielność pod względem własności, ale jednocześnie stałą kontrolę organizatora sieci na podstawie porozumienia koordynacyjnego. Warunkiem możliwości zawarcia umowy franchisingowej jest posiadanie poprzez firmę - matkę wyrobionej renomy na rynku, aby firmy podpisujące umowę mogły korzystać z wypracowanej metody prowadzenia działalności i aby włączenie do sieci łączyło się z korzyściami. Umowa franchisingowa ma charakter świadczeń dwustronnych, a dzięki nim obydwie strony czerpią korzyści. Dla franchisora jest to metoda ekspansji na rynek, pozyskania nowych rynków zbytu, w oparciu o obcy kapitał. Dla uczestników podstawową korzyścią jest redukcja do minimum ryzyka, gdyż posługują się oni odpowiednią renomą.

Zobowiązany jest on tym samym do świadczenia usług na odpowiednia wysokim poziomie i podlega jednocześnie kontroli aby nie zachwiał równowagi w całej sieci. Korzyści jakie stwarza franchising w sferze finansowania działalności gospodarczej to: udzielanie pożyczek przez franchisora dla uczestników sieci na preferencyjnych zasadach, tak aby mogli oni dopasować poziom swojej jednostki do poziomu całej sieci; poręczenia stosowane przez franchisora wobec zobowiązań zaciąganych przez uczestnika sieci, ma to duże znaczenie dla potencjalnego pożyczkodawcy, który w mniejszym stopniu obawiał się będzie niewypłacalności.

Franchisor finansuje nie tylko uczestnika sieci środkami finansowymi ale także rzeczowymi jak np.: udostępnia własny sprzęt niezbędny do wykonania inwestycji. Zdarza się również, że franchisor narzuca plan inwestycyjny uczestnikowi sieci w celu jej ujednolicenia. Bardzo ważnym elementem jest wysoka wiarygodność kredytowa wobec banków i innych kontrahentów co korzystnie może wpłynąć na uczestnika sieci w momencie gdy będzie on chciał skorzystać z innego źródła finansowania zewnętrznego.

Po podstawowych wad związanych z umową franchisingowa wiąże się duże uzależnienie uczestnika sieci wobec franchisora, stosowanie różnego rodzaju opłat obowiązkowych jak opłata wstępna, opłaty cykliczne, wpłaty na wspólny fundusz reklamowy. Im większy udział franchisora w jednostce tym większe tym mniejszy kapitał pozostanie uczestnikowi sieci do wykorzystania. Wszystkie dodatkowe świadczenia ze strony franchisora powinny być szczegółowo ujęte w umowie aby jasne było jakie obowiązki ciążą na stronach i jakie im przysługują ewentualne roszczenia.

Franchising jako metoda współpracy gospodarczej, przyczynia się do rozbudowy rynku wewnętrznego danego kraju i zdobywania na nim odpowiedniej pozycji przez średniej wielkości przedsiębiorców. W aspekcie finansowania zapewnia on możliwość egzystencji licznym kręgom przedsiębiorców (kupców i rzemieślników) i umożliwia im rozwijanie własnej inicjatywy i pomysłowości. Stanowi on też pole nabywania przez nich odpowiedniej prężności organizacyjno - gospodarczej. Nie bez racji również mówi się o tym, iż franchising przynosi beneficjentowi korzyści gospodarcze prawie na wszystkich płaszczyznach działalności przedsiębiorstwa macierzystego.

Dzięki zastosowaniu tego systemu zapewnia on sobie drogi rozprowadzania swoich produktów, bezpośrednie dotarcie do nowych rynków oraz równomierne jego nasycenie własnymi towarami. Tym samym zdobywa on obszary rynku, na które na pewno by nie wszedł tradycyjnym trybem. Prawie naturalną konsekwencją zastosowania tej metody jest wzrost produkcyjności danego uczestnika sieci, a co za tym idzie wzrost obrotów i zysków.

Franchising jest specyficzną formą finansowania zewnętrznego można powiedzieć, że ma ona charakter pośredni, gdyż na pierwszym miejscu stawia się możliwość uzyskania dostępu do rynku poprzez wykorzystanie doświadczeń renomowanych firm. Franchising oznacza rezygnację z samodzielnego działania gospodarczego i zdobywania rynku. Korzystanie z możliwości finansowych stwarzanych przez franchising należy ocenić pozytywnie, w odniesieniu do uczestników sieci w szczególności, a dla nowych członków porozumienia pod warunkiem gotowości poddania się szczególnemu reżimowi tego typu układów.

Podobne prace

Do góry