Ocena brak

Czym jest demokracja parlamentarna?

Autor /Mers Dodano /31.01.2012

Główną cechą charakteryzującą demokrację par­lamentarną jest to, że władzy wykonawczej nie sprawują bezpośrednio ludzie wyłonieni w wybo­rach, tak jak w systemie prezydenckim. Zamiast tego, rząd tworzony jest na podstawie porozumie­nia liderów jednej lub kilku partii reprezentowa­nych w zgromadzeniu ustawodawczym, tak aby miał on poparcie większości parlamentarnej i mógł ustanawiać prawa na podstawie głoszonego przez siebie programu.
Niektóre demokracje parlamentarne są republi­kami, na których czele stoi najczęściej prezydent (Polska, Niemcy czy Austria) lub monarchiami konstytucyjnymi (Wielka Brytania, Szwecja czy Japonia). Jednak najważniejsza różnica między tymi rodzajami rządów polega na rodzaju rów­nowagi między władzą ustawodawczą a wyko­nawczą. Istnieją systemy wielopartyjne, w których w parlamencie zasiadają przedstawiciele kilku głównych partii, z których jedna lub więcej two­rzą rząd, tak jak w Polsce, i systemy dwupartyjne, gdzie rządy sprawuje jedna z dwóch głównych par­tii reprezentowanych w parlamencie, tak jak w Wielkiej Brytanii. W obydwu przypadkach wła­dza wykonawcza zależna jest od poparcia więk­szości parlamentarnej. W Polsce mamy właściwie do czynienia z systemem prezydencko-parlamen­tarnym, ponieważ prezydent dysponuje własnymi kompetencjami wobec rządu.

Podobne prace

Do góry