Ocena brak

Czym jest badanie screeningowe u noworodków?

Autor /Egida Dodano /31.01.2012

Badania przesiewowe nie kończą się z chwilą przyj­ścia dziecka na świat. Stan zdrowia wszystkich noworodków jest dokładnie badany, a jeśli są po­wody do niepokoju, przeprowadza się dalsze, bar­dziej szczegółowe testy.
Wkrótce po porodzie od noworodka pobiera się krew w celu wykonania testu na fenyloketonurię, chorobę wynikającą z zaburzenia przemiany pew­nego aminokwasu. Chorobie tej można przeciw­działać, przestrzegając specjalnej diety - nie leczo­na może doprowadzić do uszkodzenia mózgu. Skuteczność tego prostego badania przesiewowe­go sprawiła, że w wielu państwach nie ma już przy­padków nie leczonej fenyloketonurii - jest to jeden z argumentów przemawiających za stosowaniem badań screeningowych.
Sprawdza się także, czy u nowo narodzonych dzieci nie doszło do zwichnięcia stawu biodrowe­go i przeprowadza badanie krwi, z którego wyni­ków można odczytać możliwość ewentualnego wystąpienia problemów z tarczycą. Niedoczynność tarczycy - kiedy gruczoł tarczycy nie pracuje pra­widłowo, co prowadzi do opóźnienia umysłowe­go - jest kolejną chorobą, w przypadku której wcze­śnie przeprowadzone badania przesiewowe odznaczają się wysokim poziomem skuteczności. Jeśli stan ten zacznie się leczyć, zanim noworodek ukończy szósty tydzień życia, zwykle nie pozo­stawia po sobie długotrwałych następstw.
Niemowlęta i dzieci są poddawane różnorakim testom. Regularne ich wykonywanie pozwala stwierdzić obecność różnych wad i zaburzeń. Dokładnie bada się wzrost dziecka, aby szybko wykryć ewentualne problemy. W regularnych od­stępach czasu bada się także słuch i wzrok. W tego rodzaju screeningu ważną rolę spełniają rodzice, gdyż jako pierwsi mogą zauważyć u swojego dziec­ka niepokojące symptomy, które mogą być następ­nie zbadane przez lekarzy.

Podobne prace

Do góry