Ocena brak

Czy medycyna rozwija się we właściwym kierunku?

Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012

Postęp w naukach medycznych doprowadził do pojawienia się wielu wątpliwości natury etycznej. Czy medycyna rozwija się we właściwym kierun­ku? Czy ograniczone środki finansowe przeznacza się na rozwiązywanie najważniejszych problemów? Czy możliwości, jakie otwierają przed człowiekiem coraz to nowsze zdobycze naukowe, są mu rze­czywiście potrzebne?
Współczesna technologia sprawiła, że człowiek podejmuje decyzje dotyczące życia i śmierci. Na przykład pracownicy oddziałów intensywnej tera­pii i rodziny przebywających tam pacjentów czę­sto muszą zadecydować, jak długo podtrzymywać życie chorego za pomocą specjalnej aparatury. Zdarza się, że nadchodzi chwila, w której trzeba podjąć decyzję o odłączeniu chorego od podtrzy­mujących życie urządzeń, by pozwolić mu umrzeć.
Przedmiotem wielu dylematów etycznych jest także chirurgia transplantacyjna. Przeciwnicy sto­sowania tego rodzaju zabiegów wskazują na fakt, że przeszczepy są niesłychanie kosztowne i że środ­ki przeznaczone na wykonanie jednej operacji przeszczepiania wielu narządów mogłyby, przy­najmniej teoretycznie, być wykorzystane do prze­prowadzenia kilku łatwiejszych przeszczepów nerek, albo być przeznaczane na potrzeby codzien­nej opieki zdrowotnej i uratować setki Ł a nawet tysiące istnień ludzkich. Zwolennicy transplantacji utrzymują, że są to operacje pionierskie, tak jak na przykład w przeszłości zabiegi przeszczepu nerek, i będą one w przyszłości o wiele tańsze.

Inne wątpliwości etyczne dotyczą prowadzenia badań na zwierzętach - jak daleko mogą posunąć się naukowcy w swoich poszukiwaniach metod leczenia kolejnych schorzeń? Kwestionuje się także sposób dystrybucji leków; bywa, że polityka mar­ketingowa firm farmaceutycznych przynosi wię­cej korzyści samej firmie niż pacjentom. Wielu le­karzy uważa, że zamiast wydawać olbrzymie sumy na leczenie, powinniśmy skoncentrować się na pro­filaktyce, czyli zapobieganiu chorobom.
Inżynieria genetyczna dala człowiekowi możli­wość zmiany własnego garnituru genetycznego dla osiągnięcia określonych korzyści zdrowotnych. Na przykład ludzka insulina, niezbędna dla regulo­wania przebiegu cukrzycy, jest produkowana przez bakterie manipulowane genetycznie. Działania takie, podejmowane na pewno w dobrych inten­cjach, niosą ze sobą ryzyko wprowadzenia do śro­dowiska naturalnego niepożądanych, a nawet nie­bezpiecznych, organizmów. Być może już wkrótce lekarze będą w stanie zmienić materiał genetycz­ny „dziecka z probówki" w celu, powiedzmy, uchronienia go przed chorobą genetyczną. Kto jed­nak zagwarantuje, że metoda ta nie zostanie wyko­rzystana w mniej chwalebnych celach?

Człowiekowi udało się pokonać wiele chorób, które nękały poprzednie pokolenia, jednak nadal pozo­staje wiele schorzeń, z którymi nie potrafi sobie poradzić. Do najpoważniejszych należą choroby serca i choroby nowotworowe. Nieuleczalne jest na przykład stwardnienie rozsiane, dokuczliwe są schorzenia wieku starczego, jak ślepota, głuchota i zapalenie kości i stawów.
Dzięki badaniom prowadzonym nad choroba­mi nowotworowymi zaczynają powstawać leki, które niszczą komórki rakowe nie uszkadzając zdrowych. Będą one lepsze od obecnie stosowanej chemio- i radioterapii, gdyż w obu tych metodach dochodzi do poważnego wyniszczenia organizmu.
Choroby serca leczy się na przykład zabiegami chirurgicznymi, czy poprzez wszczepianie roz­rusznika. Ostatnią deską ratunku dla pacjentów chorych na serce jest jego przeszczep. Niestety, transplantologia zawsze była ograniczona przez fakt, że organizm zwykle odrzuca obce, prze­szczepione narządy, które zostają zaatakowane przez układ immunologiczny. Nieustannie po­szukuje się coraz to nowych leków immunosupresyjnych, które hamują reakcję odrzuceniową. jed­nak prawdziwym ratunkiem dla ludzi zagrożonych chorobą serca może okazać się profilaktyka. Jeśli uda się namówić ludzi do zmiany stylu życia, ogra­niczenia i eliminowania tych czynników, które pro­wadzą do schorzeń kardiologicznych, zmniejszenie liczby chorób serca będzie znacznie łatwiejsze.
W naszych czasach badania naukowe coraz czę­ściej koncentrują się na próbach udzielenia odpo­wiedzi na pytanie, jak pracuje organizm ludzki, i co się dzieje wtedy, kiedy zaczyna pracować nieprawidłowo. Jeśli uda nam się w pełni zrozumieć pracę mózgu, genów i układu immunologicznego, może będziemy w stanie zwalczać choroby własnymi siłami obronnymi organizmu.

Do góry