Ocena brak

Cztery wielkie ideologie świata nowożytnego (po Rewolucji Francuskiej): konserwatyzm, liberalizm, socjalizmy, populizm (narodnictwo) jako podłoże teoretyczne socjologii

Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011

KONSERWATYZM 

Szackinowy porządek świata po rewolucji francuskiej i okresie napoleońskim oznaczał dla konserwatystów koniec ich świata. Dążyli oni do zachowania ciągłości życia społecznego, zachowania ładu społecznego.

E. Burke, refleksja nad rewolucją francuską

Najsilniejszy kons. był w Niemczech i Rosji.

- antyutopizm wymierzony przeciwko mędrkowaniu w życiu społecznym

- natura społ. – hierarchiczność ładu społ.

- natura czł. – elementy irracjonalne w życiu czł. (inna nazwaromantyzm)

- przesądy się nie cofają i jest to pozytywne

- antyanatomizm – życie społ. zbudowane jest z szerszych całości. Pluralizm (?) ciał pośredniczących między człowiekiem a państwem

- zasada zastępowalności – ludzie powinni realizować się na pewnych szczeblach zycia społecznego, gdzie pewne postulaty mają znaczenie

- społ. jest organizmem (myśl. organicystyczne)

- obrona historycznego punktu widzenia. Przekonanie o spontanicznym, niekontrolowanym życiu społ.

- wielka społeczna rola religii

- nacechowanie czł. przywiązaniem do narodu, wspólnota narodowa, duch narodowy

LIBERALIZM (dziedzic fil. oświeceniowej, poł. XIX w.)

- zdolność społeczeństwa do samoczynnej i niezawodnej samoregulacji

- indywidualizm (życie społ. to działania jednostek)

- rozgraniczenie życia społ. ek. od politycznego

- utylitaryzm (życie społ. jest pewną postawą rynku – ciągła wymiana, dążymy do zysku, unikamy strat)

- uniwersalizm (jednostka ludzka, która skupia w sobie wszystkie cechy ludzkie, przede wszystkim jesteśmy ludźmi).

Przedstawiciele: Spancer, Berger („Rewolucja kapitalistyczna”)

SOCJALIZM

- idea planowania społecznego, regulowania życia społ.

- duża rola nauki pozytywnej, która nie ma do rzeczywistości społ. podejścia krytycznego

- krytyka społeczeństwa burżuazyjnego (chaotywność, narastanie tendencji kryzysowych, społ. się nie rozwija)

- ład społeczny wspólnotowy oparty na kooperacji a nie na konkurencji w rywalizacji.

NARODNICTWO (POPULYZM)

Venturi (pisał o narodnictwie ros.)

Walicki (zbierał teksty nar. ros.)

Populyzm narodził się w Rosji po rewolucji (1861 r.) agrarnej. Protestowano przeciwko wchodzeniu kapitalizmu w stoskunki agrarne Ziemla i Wola. Pozostałość nar. – eserowcy (socj. rewolucjoniści, po przewrocie lutowym w 1917 r.

- sprzeciw przeciwko rozwojowi kapitalizmu n obszarach peryferyjnych świata kapitalistycznego (Rosja, Am. Łac., Afryka. Mówiono, że jest to subiektywna socjologia)

- antyuniwersalizm – hierarchia rozwija się w kilku odrębnych nurtach społ., mają długą historię

- wspólnota chłopska – mir, gloryfikacj innych wspólnot

- sięgnięcie do dawnych, tradycyjnych form zrzeszenia się ludzi.

Eur. Zach. – pr........ (wszelka własność jest kradzieżą, dialektywna dwuwartościowa – życie to walka dwóch biegunów, które się dopełniają).

Podobne prace

Do góry