Ocena brak

CZŁONKOSTWO W ONZ (nabycie, utrata, zawieszenie)

Autor /Donald Dodano /23.11.2011

Nabycie

 Członkami ONZ mogą być wszystkie państwa miłujące pokój, które przyjmą zobowiązania zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych i zdaniem Organizacji zdolne są i pragną zobowiązania te wykonywać (art. 4) – patrz pyt. 15. O przyjęciu państwa w poczet członków ONZ decyduje Zgromadzenie Ogólne na zlecenie Rady Bezpieczeństwa.

Utrata

Członek ONZ, który uporczywie łamie zasady Karty (patrz pyt. 15), może być usunięty z Organizacji na mocy uchwały Zgromadzenia Ogólnego podjętej na zlecenie Rady Bezpieczeństwa (art.6).

Zawieszenie

Zgromadzenie Ogólne może, na zlecenie Rady Bezpieczeństwa, zawiesić w korzystaniu z praw i przywilejów członka ONZ, przeciwko któremu Rada Bezpieczeństwa zastosowała środki przymusu lub środki prewencyjne. Członek ONZ, który zalega z opłatą składek, nie ma prawa głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym, jeśli zaległość wynosi lub przekracza sumę składek należnych za dwa lata (art. 19).

Podobne prace

Do góry