Ocena brak

Cześć obywatelska i jej uszczuplenie

Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011

Cześć obywatelska (existimatio) miała nie mały wpływ na sytuację prawną człowieka wolnego.

Infamiaumniejszenie czci obywatelskiej, a więc uszczerbek na pełnej wartości jednostki w społeczeństwie. Takie uszczuplenie czci przewidywały zarówno ustawy, jak i edykt pretorski.

Stróżem czystości obyczajów był też cenzor, który w przypadku nagannego zachowania obywatela, mógł go napiętnować notą cenzorską. Infamia mogła dotykać osobę z mocy samego prawa, jeśli jej postępowanie zasługiwało na dezaprobatę społeczną ze względu na wykonywane zajęcie albo złe prowadzenie.

Infamia mogła być też rezultatem wyroku zasądzającego z tytułu tzw. actiones famosae. Należały do nich actio: furti, vi bonorum raptorum, iniuriarum, doli, mandati, depositi, pro socio, accusatio suspecti tutoris oraz inne.

Osoby dotknięte infamią (personae infames) nie mogły sprawować opieki, składać zeznań przed sądem, występować w charakterze zastępcy procesowego, wnosić pewnych skarg, a nadto dotknięte były innymi ograniczeniami.

Inna postać ujmy czci obywatelskiej zwana byłą turpiduto. Piętnowanie tą cechą (persona turpis) należało raczej do swobodnej oceny sędziego.

Podobne prace

Do góry