Ocena brak

Czek

Autor /Emma Dodano /07.04.2011

 

Czek w obrotach zagranicznych jest zleceniem udzielonym zagranicznemu bankowi przez bank krajowy wypłacenia określonej kwoty pieniężnej w nim osobie. Zasady posługiwania się czekiem, wynikające z międzynarodowej konwencji, znajdują zastosowanie również w obrotach zagranicznych, jedynie w krajach anglosaskich występują niewielkie różnice. Czeki są wystawiane na formularzach wydawanych przez banki i muszą zawierać w treści dokumentu nazwę „czek" w języku, w jakim go wystawiono; umieszczenie wyrazu „czek" nie jest konieczne według przepisów prawnych obowiązujących w krajach, które nie przystąpiły do genewskiej konwencji czekowej. Wystawca czeku (trasant) powinien dysponować w banku środkami na pokrycie czeku w okresie jego ważności. Na przykład zagraniczny czek płatny w Polsce powinien być przedstawiony do wykupienia w ciągu 20 dni, jeśli wystawiono go w kraju europejskim lub położonym nad Morzem Śródziemnym, a w okresie 70 dni, gdy wystawiono go w innym kraju pozaeuropejskim. Czek jest dokumentem przenaszalnym przez indos. Zarówno remitent czeku, jak i każdy kolejny jego posiadacz może przenieść wynikające z niego prawa na inną osobę. Indos umieszcza się na odwrotnej strome czeku. Indos może być imienny, w formie klauzuli: „Ustępujemy na zlecenie...” lub równoznacznej uzupełnionej podpisem indosanta. Może być także stosowany indos in blanco, który ogranicza się do złożenia podpisu przez indosanta na odwrotnej stronie czeku. Wystawca czeku może zamieścić w jego tekście zakaz indosowania, wyrażony dodaniem po nazwisku remitenta słowa „only”(tylko).

W rozliczeniach zagranicznych czeki używane są w ruchu turystycznym i do regulowania mniejszych płatności. W polskiej praktyce bankowej występują najczęściej czeki bankierskie i podróżnicze. Zagraniczny czek bankierski jest wystawiany przez bank (zagraniczny), który poleca innemu bankowi (krajowemu) wypłacenie określonej kwoty pieniędzy osobie wskazanej w tekście tego dokumentu. Odwrotnie banki krajowe wystawiają czeki na banki zagraniczne (korespondentów). W rozliczeniach zagranicznych na ogół nie stosuje się czeków na okaziciela. Klienci zakupują czeki bankierskie jako wygodny środek płatniczy za granicą, który równocześnie ułatwia przewóz pieniędzy i zabezpiecza przed kradzieżą.

Czeki podróżnicze emitują banki, instytucje finansowe, a także wielkie biura podróży. Mają one inną formę, gdyż są emitowane na drukowanych formularzach na okrągłe kwoty o różnym nominale. Nie są one czekami w rozumieniu prawa czekowego, ale mimo to są używane jako wygodny dla turystów instrument płatniczy. Podróżni, nabywając te czeki, umieszczają na nich wzór podpisu, a w momencie realizacji podpisują czek powtórnie. W ostatnich latach czeki podróżnicze są wypierane przez wygodniejsze w użyciu karty kredytowo-platnicze.

Zagraniczne czeki są skupowane przez banki krajowe lub przyjmowane do inkasa. Operacja skupu czeku bankierskiego polega na postawieniu do dyspozycji klienta odpowiedniej kwoty pieniędzy w zamian za przelanie przez niego w drodze indosu praw do danego czeku. Banki najchętniej skupują czeki wystawione przez banki korespondentów, z którymi łączą je bliższe stosunki. Natomiast czeki nieznanych wystawców lub trasatów, a także czeki z usterkami formalnymi (np. przeterminowane) są przyjmowane do inkasa. Bank, przyjmując czek do inkasa wysyła go do trasata, często za pośrednictwem banku-korespondenta, znajdującego się w tym samym kraju co trasat. Po zainkasowaniu należności bank stawia środki płatnicze do dyspozycji klienta.

Skup czeków podróżniczych jest znacznie uproszczony. Są one przyjmowane także przez krajowe przedsiębiorstwa usługowe (np. hotele) i handlowe, które następnie odstępują je bankom.

Skupowanie czeków zagranicznych wymaga od pracowników bankowych dobrego przygotowania zawodowego, gdyż w tych operacjach może występować ryzyko poniesienia straty. Należy sprawdzić, czy bank zagraniczny jest znany jako tzw. dobry bank i skrupulatnie zbadać autentyczność czeku oraz czy osoba przedstawiająca czek do skupu jest jego prawnym posiadaczem.

 

Podobne prace

Do góry