Ocena brak

Czego wymagaja uchwała walnego zgromadzenia

Autor /irek Dodano /24.03.2011

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania kompłementariuszy z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy,

 • udzielenie komplementariuszom prowadzącym sprawy spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

 • udzielenie członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

 • wybór biegłego rewidenta, chyba że statut przewiduje w tej sprawie kompetencję rady nadzorczej,

 • rozwiązanie spółki.

Zgody wszystkich kompłementariuszy wymagają, pod rygorem nieważności, uchwały walnego zgromadzenia w sprawach:

 • powierzenia prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki jednemu albo kilku komplementariuszom,

 • podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej akcjonariuszom,

 • zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,

 • zbycia nieruchomości spółki,

 • podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego,

 • emisji obligacji,

 • połączenia i przekształcenia spółki,

 • zmiany statutu,

 • rozwiązania spółki.

Zgody większości kompłementariuszy wymagają, pod rygorem nieważności, uchwały walnego zgromadzenia w sprawach:

=> podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej komplementariuszom,

=> sposobu pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy.

Podobne prace

Do góry