Ocena brak

Czasowniki nieregularne (j. angielski)

Autor /Olivier Dodano /10.11.2011

grow grew grown rosnąc

have had had mieć

hear heard heard słyszeć

hit hit hit uderzyć, zaatakować

hold held held trzymać, utrzymywać

hurt hurt hurt boleć, zranić

keep kept kept trzymać, dotrzymać

know knew known wiedzieć

lead led led kierować, prowadzić

learn learnt learnt uczyć się

leave left left opuszczać

lend lent lent pożyczać

lose lost lost zgubić

make made made stworzyć

mean meant meant oznaczać

meet met met spotykać

must had to had to musieć

pay paid paid płacić

put put put kła?ć

read read read czytać

ring rang rung dzwonić

rise rose risen podnosić

run ran run biegać

say said said mówić (w ogóle)

see saw seen widzieć

sell sold sold sprzedawać

send sent sent przesłać, wysłać

show showed shown pokazywać

shut shut shut zamykać

sing sang sung ?piewać

sink sank sunk tonąc, zatapiać

sit sat sat siedzieć

sleep slept slept spać

speak spoke spoken mówić (rozmawiać)

spend spent spent wydawać, spędzać

stand stood stood stać

steal stole stolen kraść

swim swam swum pływać

take took taken wziąć, brać

teach taught taught nauczać

tear tore torn rozedrzeć się, drzeć

tell told told mówić (co? komu?)

think thought thought myśleć

throw threw thrown rzucać, zrzucać

understand understood understood rozumieć

wake woke woken budzić się

wear wore worn ubierać się w co?

win won won wygrywać

write wrote written pisać

Podobne prace

Do góry