Ocena brak

Czasowniki modalne

Autor /Olivier Dodano /10.11.2011

can - mogę

can't be - nie może (pewność)

could - mógł by

may, might - możliwe że

must - musi (pewność)

Teraźniejszość

modalny + bezokolicznik

Present continuous

modalny + be + -ing

Perfect

modalny + have + 3f.

Perfect continuous

modalny + have been + -ing

Obowiązek, konieczność

must - (teraź.) przymus wewn.

ja tak uważam

have to - przymus z zewn.

had to - (przeszłość)

have got to - zalecenia z zewn.

przepisy, prawa

ought to - powinno być zrobione,

jest to dobre ale nie zawsze to

robimy (ochrona lasów)

Konieczność lub jej brak

must, have got to - podkreślenie

konieczności

need + gerund - potrzeba (mocna)

don't need to/don't have to/needn't

- brak konieczności (teraźn.)

didn't need to/didn't have to - brak

konieczności (przeszłość)

needn't have + 3f. - nie potrzeba

ale zrobione

Zakaz

mustn't - nie można (bo to złe)

needn't - nie musisz, nie jest to

konieczne, ale jak chcesz...

can't - nie można(brak pozwolenia)

may not - nie można (przepisy itp.)

Krytyka, niezadowolenie

Could, might, ought to, should

- krytyka za zrobienie czegoś (ter.)

+ have - przeszłość

Podobne prace

Do góry