Ocena brak

Czasowe oddelegowanie

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Czasowe oddelegowanie pracownika do innej pracy należy do jednostronnych czynności pracodawcy. Jest moz1iwe we wszystkich zakładach pracy. Oddelegowanie jest dopuszczalne przy łącznym spełnieniu 4 warunków:

- musza istnieć uzasadnione potrzeby pracodawcy,

- inna praca musi odp6whidac kwalifikacjom pracownika,

- okres oddelegowania nie może przekroczyć 3 miesięcy w roku (nie musi to być okres nieprzerwany),

- powierzenie innej pracy nie może spowodować obniżenia dotychczasowego wynagrodzenia.

Oddelegowanie do innej pracy może dotyczyć każdego pracownika, nie wyłączając osób zatrudnionych na stanowisku samodzielnym lub kierowniczym. Nie jest przy tym wymagane zachowanie formy pisemnej oddelegowania. Sad Najwyższy zgodził się, ze praca odpowiednia do kwalifikacji pracownika to praca, która ich nie przekracza i przy której kwalifikacje te znajdują

choćby czasowe zastosowanie. Naruszenie natomiast stanowi (zgodnie wyrokiem SN) powierzenie pracownikowi (np. technik chemik) pracy niewymagającej żadnych kwalifikacji zawodowych (sprzątanie) w okresie biegnącego wypowiedzenia warunków pracy i płacy. W praktyce jest zauważalne zjawisko obniżania oddelegowanemu pracownikowi wynagrodzenia za prace. Ma to związek przede wszystkim z pozbawieniem pracownika dodatków, które dotychczas otrzymywał, a które nie są przewidziane w pracy, do której został skierowany. Wszelkie dodatki za prace podlegają ochronie na takich samych zasadach, co wynagrodzenie zasadnicze. Powierzenie pracy z naruszeniem przesłanek zawartych w KP stwarza po stronie pracownika podstawę dochodzenia ochrony prawnej przed sadem pracy. Jeżeli moment prawomocnego orzekania nastąpi juz po upływie czasu oddelegowania, orzekanie w sprawie będzie bezprzedmiotowe.

Jeżeli po upływie okresu 3 miesięcy pracodawca zatrudnia pracownika bez jego zgody na innym stanowisku niż określone w umowie o prace, to może ponosić odpowiedzialność odszkodowawcza.

Podobne prace

Do góry