Ocena brak

Czas pracy

Autor /Lesly Dodano /21.04.2011

 

Czas pracy stanowi jedno z bardziej złożonych oraz społecznie i ekonomicznie doniosłych zagadnień prawa pracy. Jego prawna regulacja jest ważnym determinantem organizacji pracy, a jednocześnie wyznacza sferę chronionych interesów pracowniczych. Jest także jednym z czynników wyznaczających politykę zatrudnienia realizowaną w naszym kraju.

Nie ulega wątpliwości, iż ustalenie optymalnej w danych warunkach społeczno – ekonomicznych dobowej i tygodniowej normy czasu pracy oraz elastycznych form gospodarowania nim stanowić może stymulator wzrostu efektywności procesów pracy. Z drugiej jednak strony prawna regulacja czasu pracy określa ekstensywną normę zaangażowania pracownika w procesie pracy oraz ustala rozmiar „czasu poza pracą”, a więc czas przeznaczony na wypoczynek i realizację innych sfer aktywności społecznej człowieka. Stąd też w tej dziedzinie prawa pracy niezwykle ważne jest osiągnięcie rozumnego kompromisu pomiędzy organizatorską i ochronną funkcją prawa pracy.

Definicję czasu pracy zawiera art. 128 Kodeksu Pracy. Zgodnie z jego treścią czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji zakładu pracy w zakładzie lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Tak więc czas pracy to nie tylko czas, w którym pracownik rzeczywiście wykonuje pracę, ale także czas, w którym pracownik pozostaje w gotowości do pracy, lecz pracy nie świadczy z przyczyn leżących po stronie podmiotu zatrudniającego. W ramach przedstawionej definicji wyróżnić można następujące pojęcia:

gotowość do pracy to przebywanie pracownika w umówionym miejscu i czasie do dyspozycji zakładu pracy, z zamiarem wykonywania pracy, fizyczna i psychiczna możliwość wykonywania pracy (rozpatrywane łącznie);

pogotowie pracy ma miejsce wtedy, gdy pracownik zobowiązuje się do przebywania w określonym miejscu i czasie, posiadania możliwości podjęcia pracy, przyjęcia wezwania i natychmiastowego stawienia się do pracy;

wymiar czasu pracy jest to maksymalna liczba jednostek czasu ustalona na dobę, tydzień lub inny okres (lub określona w inny sposób), przez który pracownik jest obowiązany pozostawać w dyspozycji zakładu pracy;

dyżur jest to czas pozostawania przez pracownika poza normalnymi godzinami pracy do dyspozycji zakładu pracy w tymże zakładzie lub innym wyznaczonym do tego miejscu; zgodnie z art. 144 KP czasu dyżuru pełnionego przez pracownika poza normalnymi godzinami pracy w zakładzie lub innym miejscu wyznaczonym przez zakład pracy nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Czasem pracy jest także czas niewykonywania pracy.

Do czasu pracy wlicza się:

  1. czas, gdy pracowni był do niej gotów, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy albo z powodu przestoju (por. art. 81 k.p.),

  2. przerwy na posiłek (por. art. 120 k.p.),

  3. przerwy z tytułu pracy w warunkach szczególnie szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia (por. art. 130 k.p.),

  4. przerwy na karmienie dziecka piersią (por. art. 187 k.p.),

  5. czas nauki pracownika młodocianego (por. art. 202 § 3 k.p.),

  6. czas szkolenia w zakresie bhp (por. art. 237 § 3 k.p.),

  7. czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzaniem badań okresowych i kontrolnych w godzinach pracy (por. art. 229 § 3 k.p.),

Podobne prace

Do góry