Ocena brak

Cykl życia produktu

Autor /szaman Dodano /30.03.2011

Cechą charakterystyczną współczesnego wysoce konkurencyjnego rynku jestpojawienie się nowych i zanikanie sprzedaży dotychczas istniejących produktów.Obserwacje rynków wysoko rozwiniętych krajów wskazują, że w okresie 10-15 lat nawet 80% produktów konsumpcyjnych przestaje istnieć lub zmienia swojąformę. Można postawić tu pytanie, co jest przyczyną tak głębokich zmian? Odpo-wiedź tkwi w zachowaniach konsumentów, które ulegają modyfikacji bądź zmia-nie pod wpływem czynników ekonomicznych, społecznych czy kulturowych.

W efekcie zmianie ulega charakter potrzeb, podczas gdy dynamika przemianw technice i technologii wytwarzania jest relatywnie niższa. Wysoce konkurencyjny rynek powoduje swoisty „wyścig" firm do portfela nabywców. Kreują oneprodukty nowe (innowacje rzeczywiste), naśladują liderów (polityka imitacji, ko-piowanie), co prowadzi do silnej konkurencji między produktami o bardzo podobnych cechach. Efektem tego jest „wypadanie" z rynku wielu produktów, co bez-pośrednio kształtuje wielkość sprzedaży w określonym czasie.

Analizując tę tendencję sformułowano pojęcie cyklu życia produktu oznaczające jego czas istnienia od momentu wprowadzenia na rynek do całkowitego wygaśnięcia popytu.

Przebieg cyklu życia i odpowiadające mu cechy charakterystyczne poszcze-gólnych faz nie są identyczne w przypadku każdego produktu. Są bowiem typo-we, trójfazowe cykle z wydłużoną fazą dojrzałości czy też cykle dwufazowe ty-powe dla produktów modnych lub sezonowych. Ciekawym przykładem trójfazowego cyklu jest cykl życia modnego samochodu, w którym brak jest wyraźnejfazy wprowadzenia.

Posługiwanie się cyklem życia produktu jako instrumentem marketingowymma swoje ograniczenia. Do głównych ograniczeń zaliczyć można trudność jednoznacznego określenia momentu pojawienia się nowych technologii i produktówna rynku, często cykl życia dotyczy konkretnych sytuacji, które nie mają charak-teru odnawialnego. Nie podważają one jednak przydatności obserwacji i analizycyklu życia w polityce produktu.

Z rysunku wynika, że produkt w czasie swego trwania na rynku przechodziprzez cztery fazy rozwoju „dorastania". Czasookres każdej fazy zależy od rodzajuproduktu, nowych wymagań rynku. Te ostatnie są określone przez technologię,działanie konkurencji, zmiany obrazu korzyści u nabywców i decyzji określonejfirmy co do wyboru segmentu rynku. Podkreślić należy, że w każdej z faz firmama do czynienia z odmienną strukturą i dynamiką sprzedaży, innym poziomemkosztów i zysków, innym typowym nabywcą konkurencją a także odmiennąstrukturą marketingu.

Podobne prace

Do góry