Ocena brak

Cykl transakcyjny

Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011

 

Pojęcie transakcja bywa w praktyce gospodarczej bardzo różnie rozumiane. Najczęściej termin ten używany jest zamiennie z terminami: umowa, kontrakt, efekt negocjacji itp.

Transakcja w handlu zagranicznym to działania, które zmierzają do zawarcia kontraktu (umowy kupna – sprzedaży) i jego realizacji. Transakcja obejmuje wiele umów:

 • kontrakt, czyli umowę podstawową;

 • umowę między dostawcą a ewentualnym pośrednikiem;

 • umowę spedycji;

 • umowę transportu;

 • umowę ubezpieczeniową;

 • umowę kontroli ilościowej i jakościowej towaru.

Transakcja handlu zagranicznego polega na powiązaniu ze sobą szeregu działań, których wynikiem jest osiągnięcie określonych celów. Działania te nie mają jednakowej intensywności w ciągu całego czasu jej trwania. Od momentu nawiązania przez strony kontraktów do chwili zawarcia kontraktu i ewentualnego zawarcia przez zawodowego kupca handlu zagranicznego umowy z kontrahentem krajowym narasta aktywność stron uczestniczących w transakcji. Następnie wykonuje się wiele czynności o charakterze techniczno – handlowym, które nie wymagają większego wysiłku ze strony eksportera i importera, a następnie znowu wzmaga się intensywność działań, które są związane z dostawą towaru i płatnościami za towar. Można więc stwierdzić, że działalność związana z prowadzeniem transakcji w handlu zagranicznym przejawia się w formie cyklicznej.

W literaturze mówi się o tzw. cyklu transakcji, czyli następujących po sobie fazach grupujących czynności szczegółowe. Wyróżnia się najczęściej trzy lub cztery fazy tego cyklu. Inny jest, rzecz jasna, podział tych czynności w warunkach, gdy samo przedsiębiorstwo nawiązuje kontakt handlowy z partnerem zagranicznym bez jakiegokolwiek pośrednika, a inny, gdy producent dostarcza produkt za pośrednictwem np. przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, profesjonalnie zajmującego się eksportem i importem.

 

Cykl transakcji w handlu zagranicznym w warunkach samodzielnego prowadzenia sprzedaży przez producenta w podziale na cztery fazy:

 

Pierwszą fazą jest przygotowanie transakcji handlu zagranicznego. Do podstawowych czynności w tym okresie zalicza się:

 • zebranie informacji na temat ewentualnych nabywców danych towarów lub ich potencjalnych sprzedawców (pośredników) za granicą

 • badanie rynku (popyt, podaż, dystrybucja i innych elementów o charakterze marketingowym)

 • przygotowanie i wysłanie materiałów reklamowych w przypadku eksportu lub zapytań ofertowych w przypadku importu

 • dokonanie porównania ofert przysłanych przez zagranicznych dostawców i po przeprowadzeniu kalkulacji wysłanie w razie potrzeby kontroferty

 • przeprowadzenie wstępnych rozmów handlowych.

 

Drugą fazą jest zawarcie transakcji handlu zagranicznego. W tej fazie przeprowadzanie są ostateczne negocjacje handlowe, dotyczące ustalenia poszczególnych klauzul kontraktowych. Składają się na nią:

 • zawarcie kontraktu z zagranicznym importerem lub eksporterem

 • zawarcie innych umów, np. z krajowym odbiorcą lub dostawcą towaru będącego przedmiotem transakcji, gdy występuje instytucja pośrednika handlowego.

 

Trzecią fazą jest realizacja transakcji handlu zagranicznego. Zalicza się do niej:

 • zlecenie spedycji, gdy korzystamy z wyspecjalizowanej firmy spedycyjnej;

 • zawarcie umowy z ubezpieczycielem;

 • uzyskanie pozwolenia przywozu lub wywozy (według potrzeb);

 • przygotowanie towaru do wysyłki lub przygotowanie się do nadejścia towaru i jego odbioru;

 • uzyskanie wszystkich świadectw i zaświadczeń niezbędnych do wywozu lub przywozu towaru;

 • wystawienie faktury (w eksporcie) i uzyskanie odpowiednich dokumentów przewozowych i ubezpieczeniowych;

 • dostarczenie towaru do miejsca ustalonego w kontrakcie lub jego odbiór;

 • zapłatę za towar lub jej przyjęcie.

 

Czwartą fazą jest rozliczenie, likwidacja i kontrola transakcji. Do fazy tej zalicza się:

 • ustalenie zgodności dokumentów ze stanem faktycznym, np. czy wpłynęła zapłata za towar;

 • analizę prawidłowości decyzji podjętych w poprzednich fazach transakcji;

 • archiwowanie dokumentów;

 • reklamacje oraz spory z zagranicznymi oraz krajowymi partnerami.

 

Niekiedy wyróżnia się tylko trzy fazy:

 • przygotowanie transakcji, obejmujące czynności związane z doprowadzeniem do zawarcia kontraktu zgodnie z prawem i w sposób ekonomicznie uzasadniony;

 • zawarcie transakcji, obejmujące czynności konieczne do zawarcia kontraktu oraz związane bezpośrednio z faktem jego zawarcia;

 • wykonanie i likwidacja transakcji, obejmujące czynności niezbędne do zrealizowania i zlikwidowania wzajemnych zobowiązań wynikających z kontraktu.

 

Interesujące jest ukazanie wyżej wymienionych faz w poszczególnych rodzajach transakcji, tj. w transakcji eksportowej i importowej.

Podobne prace

Do góry