Ocena brak

Ćwiczenia w projektowaniu zapytań (Microsoft Access)

Autor /Liliana Dodano /26.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf Ćwiczenia w projektowaniu zapytań (Microsoft Access)

Transkrypt

wiczenia w projektowaniu zapyta (Microsoft Access)
Zad 1. Wybra wszystkie produkty, których jest w magazynie od 10 do 20 sztuk
tabela: Produkty; pola: Nazwa produktu, Stan magazynu; kryteria: Between..And..
Zad 2. Wybra wszystkie firmy klientów, których nazwy zaczynaj si od liter „The”
tabela: Klienci; pole: Nazwa firmy; kryteria: The*
Zad 3. Znale dostawców z Niemiec i Kanady
tabela: Dostawcy;pola: Nazwa firmy, Kraj; kryteria: Niemcy Or Kanada
(Zmodyfikuj kryteria wykorzystuj c wiersz „lub”)
Zad 4. Wybra dostawców z Australii, takich których nazwy zaczynaj si na litery os N do Z
tabela: Dostawcy; pola: Nazwa firmy, Kraj; kryteria: >=N, Australia
Zad 5. Wybra dostawców z Wielkiej Brytanii lub z Pary a
tabela: Dostawcy; pola: Nazwa firmy, Kraj; kryteria: Wielka Brytania, Pary
Zad 6. Wybra dostawców, których nazwy zaczynaj si na liter z przedziału od A do N, i którzy s z Wielkiej
Brytanii lub z Pary a
tabela: Dostawcy; pola jak wy ej; kryteria: pierwszy wiersz: 15
Zad 21. (Najpierw ograniczenie a potem obliczenie). Znale liczb zamówie przypadaj cych na klienta, lecz
zamówienia maj by ograniczone tylko do takich, dla których opłaty frachtowe wynosz ponad 50 zł
Jak wy ej. Dodaj pole Fracht z tabeli Zamówienia. W komórce podsumowania dla pola Fracht wybierz
Gdzie. W komórce kryteriów wpisz >50. Wyczy pole poka .
Zad 22. Obliczy jaki procent warto ci zamówie jest wydawany na opłaty frachtowe
tabela: Zamówienia; Zapytanie: Podsumowanie zamówie ; pola: IdKlienta. Wł cz podsumowania. W
drugiej kolumnie w komórce podsumowania wybierz „Wyra enie”. W komórce pole tej kolumny
wpisz: Opłata frachtowa %:Sum([Fracht])/Sum([Podsumowanie]). Zaznacz pole Opłata frachtowa i
ustaw wła ciwo Format na Procent.
Zad 23. (Krzy owe). Ile zamówie zrealizował ka dy z pracowników w ka dym kraju
tabele: Pracownicy, Zamówienia; pola: Nazwisko z tabeli Pracownicy, Kraj odbiorcy, Id zamówienia z
tabeli Zamówienia. Z menu Kwerenda wybierz Krzy owe. Ustaw komórki podsumowanie kolejno:
Grupuj według, Grupuj według, Zlicz, oraz Krzy owe kolejno: Nagłówek wiersza, Nagłówek kolumny,
Warto . Dodaj pole wyliczane: Liczba zamówie :IdZamówienia (Nagłówek wiersza, Zlicz).
Zad 24. (Krzy owe). Liczba zamówie zło onych przez ka dego z klientów w ci gu ka dego miesi ca (Nazwy
miesi cy jako nagłówki kolumn)
tabele: Klienci, Zamówienia; pola: Nazwa firmy z tabeli Klienci, IdZamówienia z tabeli Zamówienia.
Aby utworzy nagłówki kolumn w postaci nazw miesi cy skróconych do trzech liter dodaj pole
wyliczane:Format([Data zamówienia];”mmm”). Przekształ zapytanie na Krzy owe.

-2-

Podobne prace

Do góry