Ocena brak

Ćwiczenia powtorzeniowe - zadanie 5

Autor /uczen Dodano /06.04.2011

Które z poniższych stwierdzeń dotyczą mikroekonomii, a które makroekonomii?

a) Na początku lat osiemdziesiątych w Wielkiej Brytanii, podobnie jak w wielu innych krajach zachodnich, nastąpił gwałtowny wzrost stopy bezrobocia.

b) Wyższe opodatkowanie wyrobów ty­toniowych ograniczy palenie.

c) Na początku lat osiemdziesiątych znacząco zwiększyło się bezrobocie wśród pracowników budowlanych.

d) Wzrost sumy dochodów społeczeń­stwa spowoduje wzrost wydatków konsumpcyjnych.

e) Pracownik, który otrzymał podwyż­kę wynagrodzenia, prawdopodobnie zwiększy sumę wydatków przezna­czanych na zakup dóbr i usług luk­susowych.

f) Przedsiębiorstwo zainwestuje w za­kup maszyn, jeżeli przewidywana stopa zwrotu jest zadowalająca.

g) Wysoka stopa procentowa w gos­podarce może ograniczyć aktywność inwestycyjną.

 • Określ, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe:

1. Dobro komplementarne to taki towar, który musi być użytkowany łącznie z innym.

2. Dobro niższego rzędu to towar wyprodukowany wadliwie

3. Dobra substytucyjne to dobra wykluczające się przy zaspokajaniu określonej potrzeby

4. Jeżeli cena dobra X rośnie, a popyt na towar Y maleje, to dobra te są dobrami komple­mentarnymi.

5. Wszystkie dobra mają swoje substytuty.

6. Jeżeli dwa dobra są dobrami komplementarnymi, to wzrost ceny jednego z nich spowo­duje spadek popytu na drugie dobro.

Popyt na dobro normalne:

 1. rośnie wraz ze wzrostem ceny tego dobra,

 2. spada wraz ze spadkiem ceny tego dobra,

 3. spada wraz ze wzrostem ceny tego dobra,

 4. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Dobro luksusowe, to każde dobro, dla którego:

a) wzrost dochodu powoduje spadek popytu,

b) popyt jest nieelastyczny,

c) wzrost ceny może spowodować wzrost popytu,

d) żadna z powyższych.

Prawo Engla mówi, że wraz ze wzrostem dochodów:

 1. rośnie udział wydatków na żywność w wydatkach ogółem,

 2. rośnie udział wydatków na dobra wyższego rzędu (luksusowe),

 3. maleje udział wydatków na żywność w wydatkach ogółem,

 4. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Efekt Veblena odnosi się do dóbr:

 1. luksusowych,

 2. wyższego rzędu,

 3. niższego rzędu,

 4. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Paradoks Giffena polega na:

 1. wzroście popytu na dobra podstawowe przy wzroście ich ceny i dochodów konsumenta;

 2. wzroście popytu na dobra prestiżowe pod wpływem wzrostu ich ceny;

 3. wzroście popytu na dobra podrzędne, niemające bliskich substytutów, przy wzroście ich cen w warunkach, gdy towary na rynku są ogólnie trudno dostępne i ceny ich rosną;

 4. wzroście popytu na dobra podstawowe, przy spodziewanych podwyżkach ich cen

w przyszłości;

e) żadna odpowiedź nic jest prawidłowa.

Efekt snoba:

 1. polega na kupowaniu produktów w celu utożsamiania się z pewną grupą nabywców,

 2. wielkość popytu, na dane dobro, zgłaszanego przez konsumenta zmienia się w odwrotny sposób w porównaniu do zmian wielkości popytu pozostałych konsumentów,

 3. dotyczy dóbr luksusowych,

 4. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

Podobne prace

Do góry