Ocena brak

COVENTRY - bombardowanie 1940 r.

Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011

Angielskie miasto zaatakowane wie­czorem 14 listopada 1940 r. przez449 niemieckich samolotów bombo­wych w odwecie za nalot kilku bom­bowców *RAF, które 8 listopada zrzuciły bomby na Monachium. Jed­na z bomb ugodziła piwiarnią „Lówenbraukeller" tuż po zakończe­niu spotkania najstarszych członków partii nazistowskiej z Hitlerem, in­ne uszkodziły okoliczne budynki i most kolejowy; nalot ten propagan­da hitlerowska uznała za „barba­rzyński", skierowany przeciwko „cywilnej ludności, domom mie­szkalnym oraz pomnikom" i zapo­wiedziała „odwet na Anglii".

Wybrano Coventry - ćwierćmilionowe miasto położone 150 km na północ­ny zachód od Londynu, ważny ośro­dek przemysłowy (m.in. zakłady Alvis produkujące silniki lotnicze, zakłady Armstrong Whitworth - sa­moloty, Daimler i Hillman - poja­zdy pancerne) oraz ośrodek kultury, ze wspaniałymi zabytkami, m.in. ka­tedrą St. Michael z XIV w., St. Ma ­ry^ Hall z XIV w., drewnianym szpitalem z XVI w. Rząd brytyjski dowiedział się o planowanym nalo­cie na Coventry już 12 listopada dzięki odszyfrowaniu niemieckich depesz wysłanych z Berlina do sta­cjonujących we Francji, Belgii i Ho­landii jednostek lotniczych, które miały dokonać nalotu (m.in. Kampfgeschwader 100 z Meucon, bombowce z Orły, Chartres, Cam-brai, Brukseli, Antwerpii, Amsterda­mu i Eindhoven).

Premier Winston Churchill nie zdecydował się jednak na podjęcie jakichkolwiek działań obronnych, gdyż ewakuacja ludno­ści, raptowne wzmocnienie obrony przeciwlotniczej wokół miasta czy te ż ataki uprzedzające na niemieckie lotniska, z których miały wystarto­wa ć bombowce, mogłyby zdradzić Niemcom, że Brytyjczycy złamali niemieckie szyfry (*Enigma, *Ultra). Wówczas Niemcy zmieni­liby system szyfrowania, uniemożli­wiają c poznanie najtajniejszej kore­spondencj i radiowej, co miałoby decydujący wpływ na wynik wielu bitew II wojny światowej. Churchill osobiście podjął dramatyczną decy­zję, skazując miasto na zagładę. W dziesięciogodzinnego nalotu 449 bombowców (z 509, które wystarto­wał y do ataku) zniszczyło 50 749 domów, w tym najpiękniejsze zabyt­ki Coventry. Bomby uszkodziły 14 zakładów przemysłowych, zde­wastowały całkowicie sieć wodocią­gową , drogową i kolejową.

Zginęło 554 mieszkańców, a 865 odniosło ciężkie i 4000 - lżejsze obrażenia. Samoloty myśliwskie RAF starto­wały 165 razy, ale zestrzeliły tylko 1 bombowiec niemiecki. Zawiodły również metody, którymi usiłowano zakłócić niemieckie sygnały określa­jące położenie celu i ułatwiające bombardowanie (X-Gerdt).

Podobne prace

Do góry