Ocena brak

Controlling

Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011

 

Controlling jest elementem zintegrowanego i elastycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Controlling to proces sterowania określonymi procesami w przedsiębiorstwie nastawiony na dobry wynik przedsiębiorstwa poprzez właściwe planowanie informacji, właściwe zasilanie w informacje i właściwą kontrolę informacji, która pozwala diagnozować operatywnie stan przedsiębiorstwa i na tej podstawie uruchamiać środki uzdrawiające przedsiębiorstwo. Controlling w przedsiębiorstwie spełnia funkcję nawigacyjną.

Rozróżniamy controlling:

1. Strategiczny – ma zabezpieczyć długookresowe potencjały przedsiębiorstwa, orientuje się przede wszystkim na zewnętrznym środowisku przedsiębiorstwa, zadania mają charakter bardziej jakościowy niż ilościowy, przedmiotem badań są szansę i ryzyko otoczenia oraz mocne i słabe strony przedsiębiorstwa; horyzont czasu jest długi; 2. Operacyjny – cele mają charakter konkretny np. rentowność, zysk brutto i netto; orientacja na wewnętrzne środowisko przedsiębiorstwa; zadania precyzyjnie ustalone, przedmiotem zadań są koszty, przychody i zyski; horyzont czasu krótki, co najwyżej średni.

Zadania controlling’u: ustalenie potrzeb informacyjnych dla potrzeb systemu decyzyjnego w przedsiębiorstwie; wybór źródeł informacji; uzgodnienie powiązań między przedsiębiorstwem a otoczeniem.

Controlling jest niezbędny do wdrażania, wspierania i realizacji strategii przedsiębiorstwa.

Służby controllingu: biorą bezpośredni udział w sporządzaniu planów operatywnych przedsiębiorstwa; przekładają plany na budżety kosztowo- wynikowe dla ośrodków odpowiedzialności ekonomicznej w przedsiębiorstwie; kontrolują operatywnie ( na bieżąco) wykonywanie zadań planu, na bieżąco je korygują i sterują procesem wykonywania zadań; zapewniają udział wszystkich grup pracowniczych przedsiębiorstwa w wykonywaniu jego zadań.

Controlling zdaje egzamin bardzo dobrze w zdecentralizowanych systemach zarządzania przedsiębiorstwem, tzn. w takim przedsiębiorstwie, gdzie istnieją autonomiczne jednostki i samodzielne ośrodki odpowiedzialności ekonomicznej. Controlling jest bardzo dobrym systemem sterowania przedsiębiorstwa gdyż prowadzi on do samodzielności, samosterowania i samo odpowiedzialności za wyniki.

Podobne prace

Do góry