Ocena brak

Compulsory military service

Autor /Olivier Dodano /10.11.2011

The problem of conscription has always been a controversial issue.

Some people strongly support the idea while others are definitely against it.

Supporters of compulsory military service believe that is a good school of life for young people.

They claim that it provides young man with very useful experience and it gives them the possibility to study, to acquire new skills and to become strong and robust.

However, many opponents of compulsory military service maintain that conscription does more harm than good and that it should be abolished for professional, personal, psychological and economical reasons.

The first argument against conscription is that it is, in fact, unnecessary in the modern world.

Nowadays most countries possess high-quality military equipment as well as nuclear weapons which can be operated by a small force. That is why maintaining large permanent armies makes it no longer essential. The strength of country does not depend on the manpower of an army but rather on the skills and knowledge of experts who are specially educated to operate complicated missiles of an intercontinental range. For this scrictly professional reasons armies of unskilled soldiers seem to be redundand.

There are also other important personal reasons against conscription. This experience is extremely unpleasant for most young men. They are not only afraid of it but also hate the idea of spending two precious years of their life in the army and tend to treat it as necessary evil. In fact, if they cannot avoid it, they waste the best period of their life engaged in primitive activities. Besides, many dreams or plans of these young men are ruined. When they leave the service, they need at least a year to prepare themselves for studies or to undertake a job and again completely alter their course of life.

Another important argument against conscription is of a psychological nature. For many sensitive young man military service is hell because they are forced to do things which they hate in the name of discipline. The army requires from everyone to be obedient and submissive and all the individuals who do not want to fit into this pattern are frequently ridiculed, humiliated and treated in a very brutal way. As a result, they suffer terribly and this may lead to terrible damage to their psyche or even suicide. Therefore, from a psychological point of view, conscription may cause more evil than good.

The last reason for abolishing compulsory military service is financial. Maintaining large armies is extremely costly. Therefore, the vast sums of money spent on feeding, dressing and training unskilled soldiers should be rather offered to poor countries or spent on really important things such as education or health care.

It seems that the best solution would be forming smaller professional armies consisting of young men who like military life and who can easily adopt to hard conditions in the army. Everyone should be granted freedom of choice and not forced to something against his plans or nature.

Przymusowa służba wojskowa .

Problem poboru do wojska zawsze był sporny .

Kilku ludzie stanowczo popiera tą ideę podczas gdy inni zdecydowanie są przeciw.

Zwolennicy przymusowej służby wojskowa wierzą że jest to dobra szkoła życia dla młodych ludzi .

Oni uważają że dostarcza ona młodym ludziom bardzo użytecznych doświadczeń i daje im możliwość nabywania , nowych zręczności i uczy jak stawać się silnymi i krzepkimi .

Jakkolwiek większość przeciwników przymusowej służby wojskowa utrzymuje że pobór do wojska wyrządza więcej zła niż dobra.

Ze względu na zawodowe, osobiste , psychologiczne i ekonomiczne przyczyny .

Pierwszym argumentem przeciw poborowi do wojska jest to że jest on , naprawdę , niepotrzebny w nowoczesnym świecie .

Teraz większość krajów posiada wysokiej jakości wyposażenie wojskowe oraz broń jądrową które mogą być obsługiwane przez małą armię . Dlatego utrzymywanie wielkich armii jest już niepotrzebne . Siła kraju nie zależy od siły liczebnej armii lecz bardziej od zręczności i wiedzy specjalistów którzy są kształceni do obsługi skomplikowanych pocisków międzykontynentalnego zasięgu . Dla tego zawodowe armie nie przeszkolonych żołnierzy zdają się być zbyteczne .

Istnieją również ważne osobiste przyczyny przeciwko poborowi do wojska . To doświadczenie jest nadzwyczaj nieprzyjemne dla młodych ludzi . Oni nie tylko nienawidzą idei spędzania dwóch cennych lat ich życia w armii i zmierzają traktować to jako zło konieczne . Faktycznie , gdy oni nie mogą unikać służby , marnują najlepszy okres swojego życia angażując się w prymitywne działalności . Poza tym, dużo snów i planów tych młodych ludzi jest rujnowanych . Kiedy będą opuszczać wojsko , będą potrzebować co najmniej roku do przygotowania się do studiów albo zdobycia pracy i ponownie zupełnie zmieniają ich bieg życia .

Innym ważnym argumentem przeciw poborowi do wojska jest psychika . Dla wielu wrażliwych młodych ludzi służba wojskowa jest piekłem ponieważ oni są zmuszani do robienia rzeczy których nienawidzą w imieniu dyscypliny wojskowej . Armia wymaga od każdego posłuszeństwa i uległości, a wszyscy poborowi którzy nie są przyzwyczajeni do takiego zachowania często są wyśmiewani , upokarzani i traktowani w bardzo brutalny sposób . poprzez co , cierpią strasznie co może prowadzić do strasznej szkody dla ich psychiki a także do samobójstwa . Dlatego, z psychologicznego punktu widzenia , pobór do wojska może powodować więcej zła niż dobra.

Ostatnią argumentem za obaleniem przymusowej służby wojskowej są finanse . Utrzymanie wielkich armii jest nadzwyczaj kosztowne . Dlatego, wielkie sumy pieniędzy wydawane na żywność, odzież i treningi niewyszkolonych żołnierzy powinny być raczej ofiarowywane dla biednych krajów albo wydawane na rzeczywiście ważne rzeczy takie jak szkolnictwo albo opieka zdrowotna .

Najlepszym rozwiązaniem byłoby więc kształtowanie mniejszych zawodowych armii składających się z młodych ludzi lubiących wojskowe życie i łatwo adoptujących się do twardych warunków w armii . Każdy powinien mieć wolność wyboru i nie być zmuszanym do czegoś wbrew jego planom i naturze .

Podobne prace

Do góry