Ocena brak

Cofnięcie i odmowa wydania paszportu

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

Odmawia się wydania paszportu w kraju na wniosek:

  • Sądu prowadzącego przeciw osobie ubiegającej się o paszport postępowanie w sprawie karnej, skarbowej lub cywilnej, .

  • Prokuratora Generalnego, w sprawie osoby ubiegającej się o paszport, co, do której podjęto czynności związane z przejęciem ścigania o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione za granicą.

  • Organu prowadzącego przeciw osobie ubiegającej się o paszport postępowanie przygotowawcze lub wykonawcze w sprawie karnej o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub w sprawie skarbowej.

Ponadto organ wydający paszport może odmówić jego wydania:

  • Jeżeli osoba ubiegająca się o paszport nie wykonała obowiązku ustawowego, a zachodzi uzasadniona obawa, że wyjazd za granicę osoby uniemożliwi wykonanie tego obowiązku, a obowiązek znajduje potwierdzenie w orzeczeniu sądu lub decyzji,

  • Osoba została skazana prawomocnym wyrokiem,

  • Na czas nie dłuższy niż I2m-cy, gdy uzyskano informację,że osoba w czasie pobytu za granicą dopuściła się przestępstwa lub wykroczenia z chęci zysku.

Unieważnienie paszportu już istniejącego następuje z powodu:

  • Utraty obywatelstwa polskiego

  • Oraz z przesłanek wyżej wymienionych.

Odmowa wydania decyzji jak i unieważnienia paszportu, następuje w formie, decyzji.

Podobne prace

Do góry