Ocena brak

Co zalicza się do wydatków budżetu państwa

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Wydatki budżetowe– wydatkowanie środków pieniężnych przez państwo w celu zaspokojenia potrzeb publicznych. Do wydatków budżetu państwa zaliczamy:

a)realizację zadań wykonywanych przez organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz administrację rządową, sądy i trybunały;

b) subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego;

c) dotacje celowe i zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;

d) dofinansowania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego;

e) dotacje na zadania określone ustawami;

f) współfinansowanie programów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi;

Podobne prace

Do góry