Ocena brak

Co wiemy o miastach Ameryki Łacińskiej?

Autor /Axi Dodano /31.01.2012

Wśród wszystkich krajów rozwijających się naj­bardziej zurbanizowane są kraje Ameryki Łacińskiej. Obecnie około 70% mieszkańców tego regio­nu mieszka w miastach. W Ameryce Łacińskiej znajduje się ponad dwadzieścia metropolii powy­żej jednego miliona mieszkańców. Wśród tych dwudziestu miast są też molochy należące do naj­większych miast świata: piętnastomilionowy Mek­syk, Sao Paulo, Rio de Janeiro (Brazylia) i Buenos Aires (Argentyna).
Większość wielkich miast Ameryki Łacińskiej to osady o długich tradycjach, w których obok nowoczesnych wieżowców stoją dostojne kolo­nialne katedry. Wyraźnie zaznaczone są w nich również charakterystyczne dla całego kraju podzia­ły etniczne i klasowe. Dzieje się tak dlatego, że po­tomkowie europejskich imigrantów osiedlają się głównie w miastach, natomiast wieś wciąż zdomi­nowana jest przez biedniejszych rdzennych miesz­kańców kraju.
Stare, eleganckie dzielnice miast Ameryki Ła­cińskiej nie są przystosowane do dzisiejszego, wzmożonego ruchu samochodowego. Dlatego w godzinach szczytu centra miast są całkowicie zakorkowane, a w powietrzu unosi się smog. La­tynoamerykańskie metropolie borykają się też z takimi problemami jak bezrobocie, przestępczość i ciągły głód mieszkań. Biedacy zmuszeni są do osiedlania się w slumsach, w skleconych z dykty i blachy falistej ni to domach, ni to szałasach. W związku z brakiem podstawowych usług komu­nalnych, przede wszystkim kanalizacji, slumsy są szczególnie narażone na wybuchy epidemii dzie­siątkujących ich mieszkańców i stanowiących czę­sto zagrożenie dla całego miasta.

Podobne prace

Do góry