Ocena brak

Co to w ogole jest proces decyzyjny i jaka jest jego rola w rzadzeniu panstwem?PUW

Autor /preaxreonKern Dodano /27.04.2005

Proces decyzyjny to określony proces myślowy lub sztuczny który realizuje funkcje podejmowania decyzji (istotne rozróżnienie zaproponowane przez Gadomskiego, 1986, ang. - def. procesu i funkcji). Ta sama decyzja w tej samej sytuacji może być produktem innych procesów decyzyjnych.

Podejmowanie decyzyji występuje we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej. Jego podstawowe składowe to kryteria wyboru i alternatywy.

W procesach decyzyjnych współczesnej administracji publicznej współdziałają różne podmioty. Współdziałanie to jest sformalizowane, ale bardzo często ma też charakter nieformalny. Decyzja jest efektem procesu wymiany informacji między różnymi podmiotami, które wnoszą do procesu decyzyjnego nowe argumenty oraz preferencje. Teoria decyzji w coraz większym stopniu uwzględnia podejście systemowe. Podejście to ułatwia wyjaśnienie istoty procesów decyzyjnych w warunkach współczesnego społeczeństwa. Pozwala wyjaśnić zależności występujące między funkcjonowaniem administracji publicznej a otoczeniem, w szczególności umożliwia określenie stopnia wpływu podmiotów zewnętrznych na treść decyzji. Organizacja procesu decyzyjnego ma istotny wpływ na jakość podejmowanych decyzji. Proces decyzyjny może być w różnym stopniu prawnie uregulowany. W polskim systemie prawnym procesem decyzyjnym o szczególnie wysokim stopniu prawnej determinacji jest ogólne postępowanie administracyjne.
Uwarunkowania polityczne wynikają z faktu, że decyzje podejmowane przez administrację publiczną ściśle związane są z systemem społeczno – politycznym. Uwarunkowania psychologiczne wiążą się z faktem, iż centralnym ogniwem procesu decyzyjnego jest człowiek. Jest to więc aspekt procesu decyzyjnego, który związany jest z psychologią decyzji. Proces decyzyjny jest też uwarunkowany względami technicznymi. Wnikają one z faktu stosowania w procesie decyzyjnym różnego rodzaju metod optymalizacji decyzji.
Proces decyzyjny może być w różnym stopniu prawnie uregulowany. W polskim systemie prawnym procesem decyzyjnym o szczególnie wysokim stopniu prawnej determinacji jest ogólne postępowanie administracyjne.


Proces polityczny - jedna z podstawowych kategorii politologicznych pozwalających na uchwycenie dynamicznego aspektu życia politycznego. Proces polityczny jest rozciągniętą w czasie sekwencją (ciągiem) zachowań i zdarzeń które powodują zmianę zakłócającą lub przewracającą równowagę – systemu politycznego.

W literaturze politologicznej można wyróżnić cztery podejścia do problematyki procesu politycznego.

Pierwsze z nich utożsamia z systemem politycznym. W myśl tego stanowiska, w życiu politycznym mamy do czynienia z ciągłym procesem transformacji żądań płynących od otoczenia systemu politycznego w decyzje polityczne (D. Easton).

Zdaniem T. Parsona proces polityczny obejmuje „interakcyjną wymianę władzy na inne środki”- pieniądze, wpływy, nagrody oraz zbiorową lojalność. Efektem tak rozumianego procesu politycznego jest powstanie, umacnianie, osłabianie lub rozpad – wspólnoty politycznej. Podejście drugie akcentuje rolę stosunków politycznych między wielkimi – grupami społecznymi, stanowiącymi czynnik dynamizacji – polityki. Proces polityczny w tym rozumieniu to ciągła zmiana charakteru tych stosunków, które mogą przebierać m.in., postać – panowania politycznego, przewodzenia, współpracy, solidarności - konfliktu i walki bądź porozumienia (A. Bonder ).

Podejście trzecie koncentruje się na wymianie informacji i energii pomiędzy jednostkami ( grupami społecznymi) a ośrodkami decyzyjnymi. W tym sensie mówimy o politycznej artykulacji interesów – mobilizacji politycznej.

Podejście czwarte które utożsamia politykę z procesem decyzyjnym, ujmuje proces polityczny jako sekwencje wydarzeń prowadząca od konkretnej inicjatywy do konkretnego rozwiązania. Wszystkie podejścia zakładają że proces polityczny jest całością złożoną o skomplikowanej strukturze wewnętrznej. W politologii określenie to występuje w różnych kontekstach. Można o procesie decyzyjnym, który dla wielu autorów jest istota polityki. Można też mówić o procesie wyborczym , mając na uwadze ciąg zdarzeń zachodzących między decyzją o ogłoszeniu wyborów a ogłoszeniem ich wyników. Można też mówić o reprezentacji politycznej w kontekście komunikacji między wyborcami a ich przedstawicielami. Cechą wspólną tych określeń jest to ze obejmują zespół zachowań, indywidualnych i zbiorowych, który stanowi pewną ciągłość: od fazy początkowej (zainicjowanie działania) do fazy końcowej ( zamierzonej lub nie zamierzonej zmiany istniejącego stanu rzeczy – co jest efektem procesu politycznego).

Bibliografia:
1.http://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_decyzyjny

Podobne prace

Do góry