Ocena brak

Co to są systemy wielokanałowego zdalnego sterowania ?

Autor /Szostak Dodano /31.01.2012

Jeszcze bardziej zaawansowane urządzenia prze­syłają jednocześnie wiele różnych sygnałów, wyko­rzystywanych do sterowania różnymi funkcjami modelu. Sygnały kontrolujące poszczególne serwo­mechanizmy są nakładane na fale nośne w nadaj­niku, natomiast odbiornik rozdziela je. Urządzenia takie noszą nazwę wielokanałowych. W wypadku łodzi jeden z sygnałów może służyć do porusza­nia sterem, inny regulować obroty silnika, dodat­kowe mogą zaś obsługiwać światła. Proces nakła­dania poszczególnych sygnałów na falę nośną nosi nazwę modulacji. Sygnały modulujące mogą mieć formę przebiegów harmonicznych (sinusoidalnych) o różnych częstotliwościach (modulacja tonowa) lub i serii impulsów.
Wczesne systemy wielokanałowego zdalnego sterowania pracowały na przebiegach modulowa­nych tonowo. W nadajniku obwód zwany oscylatorem generował fale o różnych długościach, z któ­rych każda służyła do sterowania inną funkcją modelu. W odbiorniku umieszczone były obwody strojone, które rozdzielały fale według długości. W większości współczesnych systemów zdalnego sterowania wykorzystywane są ciągi impulsów. Z technicznego punktu widzenia jest to znacznie bardziej skomplikowane, gdyż należy precyzyjnie generować i odczytywać, a następnie interpreto­wać bardzo skomplikowane sygnały. Jednak dla użytkownika system taki jest łatwy w obsłudze i niedrogi, gdyż ze względu na powszechne stoso­wanie tanich układów scalonych, koszt ich pro­dukcji jest niewielki.

Podobne prace

Do góry