Ocena brak

Co to są neologizmy (czy parafazje neologistyczne)?

Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013

Cechą charakterystyczną afazji żargonowej jest występowanie licznych izw. neologizmów, czyli zbitek fonemów mających pewną strukturę fonolo-giczną, czasami również morfologiczną, ale nie stanowiących prawdziwych wyrazów w żadnym języku. W najczystszej postaci afazji żargonowej słowa tego żargonu stanowią wyłącznic neologizmy połączone ze sobą w zdaniach para-gramatycznych. W swojej praktyce klinicznej autorka zaobserwowała występowanie neologizmów w wypowiedziach spontanicznych, w nazywaniu, w pisaniu i czytaniu, a nawet w tekście napisanym alfabetem Braille’a przez niewidomego chorego z afazją, rehabilitowanego w Oddziale Rehabilitacji Medycznej Krakowskiego Centrum Rehabilitacji. Na przykład chory ten pisał:

I. jabłko pufalon, 2. drzewo - otokary, 3. okno - wenyrat, 4. chodzić - zaper-tkol, 5. tańczyć - zuzubi. Ale wypowiedzi te występowały również nic tylko w sytuacji nazywania przedmiotów czy czynności. Można je było spotkać przy powtarzaniu lub w wypowiedziach spontanicznych. Na przykład chory powtarzał: 6. kot droton, 7. las - alams, 8. okno - owono, 9. pies poropien 10. mak - mykenin.

Wypowiedzi pacjenta z afazją żargonową mogą cechować się w miarę postępu rehabilitacji - neologizmami mieszanymi z parafazjami (najczęściej werbalnymi) i wyrazami poprawnymi.

Niektórzy autorzy (np. w Bostońskicj baterii diagnostycznej afazji - Good-glass. Kapłan 1983) nazywają neologizmy parafazjami ncologistycz-nymi. Zdaniem autorki niniejszego tekstu, w definicji parafazji ważne jest podkreślenie, że parafazja stanowi wyraz prawdziwy, który występuje w mowie pacjenta w miejscu celowego wyrazu. A to oznacza, że neologizm nic jest para-fazją. i to z dwóch powodów:

-    po pierwsze, neologizm z definicji nic stanowi prawdziwego wyrazu, więc nic należy do zasobów leksykalnych istniejących w pamięci pacjenta; jest to pusta struktura fonologiczna, pozbawiona skojarzeń semantycznych,

-    po drugie, nie ma wyrazu celowego, zamiast którego występuje neologizm jako następstwo błędnego odnalezienia słowa. Nic ma sposobu, aby ustalić, co przez lo pacjent chciał powiedzieć. Właśnie w len sposób wyodrębniamy neologizmy sensu stricto od słów, które pacjent z afazją ruchowy wymawia błędnic z powodu trudności w procesie językowego kodowania swojej wypowiedzi.

Podobne prace

Do góry