Ocena brak

Co to są atomy i cząsteczki?

Autor /Stach Dodano /31.01.2012

Słowa molekuła i cząsteczka są używane od prawie dwóch stuleci do opisania podstawowych elemen­tów substancji. Po zaakceptowaniu teorii Daltona odkryto, że każdy związek chemiczny składa się z identycznych molekuł. Masa cząsteczki była su­mą mas atomowych jej składników.
Już w 1811 roku włoski chemik Amadeo Avogadro di Quarenga (1776-1856) wysunął hipo­tezę, że równe objętości różnych gazów w tych samych warunkach zawierają taką samą ilość czą­steczek. Hipoteza ta nie była wykorzystywana przez blisko 50 lat, aż do roku 1860, gdy Stanislao Cannizzaro (1826-1910) opisał nową metodę wyli­czania mas atomowych opartą na teorii Avogadry, a polegającą na pomiarze masy jednakowych obję­tości par różnych pierwiastków. Wprowadził on wyraźne rozróżnienie między masami atomowymi i cząsteczkowymi gazów. Pokazał także, w jaki sposób masy atomowe pierwiastków wchodzących w skład cząsteczki mogą zostać obliczone na pod­stawie mas cząsteczkowych.
Jako masę odniesienia przyjmowano wtedy zwy­kle masę atomu tlenu, a nie wodoru. Tlen był bowiem, z uwagi na swą reaktywność, składnikiem wielu różnych związków chemicznych. W 1850 r. belgijski chemik Jean Servais Stas (1813-1891) przyjął, że masa atomowa tlenu wynosi 16.
Chemicy dążyli do opracowania metod pomia­ru mas atomowych z coraz większą dokładnością. Amerykański chemik Theodore William Richards 1868-1928 rozpoczął w 1904 r. pomiary mas ato­mowych, które długo potem uważano za obowią­zujące. Dopiero w świetle odkrycia struktury atomu liczby podane przez Richardsa zmodyfikowano.
Mimo istnienia jasnej i oczywistej dla naukow­ców teorii cząsteczkowej, długo nie można było zaobserwować najmniejszych cząsteczek materii. W 1863 roku zasugerowano, że obserwowane pod mikroskopem ruchy cząsteczek w wodzie (ruch> Browna) mogą być spowodowane uderzeniami w nie poruszających się chaotycznie molekuł wody Teoria ruchów Browna potwierdzona niemal jed­nocześnie niezależnie przez Alberta Einsteina (1879-1955) oraz polskiego fizyka Mariana Smoluchowskiego (1872-1917) pokazała, że roz­miary cząsteczki wody mogą być wyliczone na podstawie ruchów cząstek zawiesin. W 1908 roku francuski fizyk Jean Perrin (1870-1942) przepro­wadził te obliczenia.

Podobne prace

Do góry