Ocena brak

Co to jest zgrzewanie oporowe?

Autor /Lutek Dodano /31.01.2012

Ciepło potrzebne do rozgrzania zgrzewanych ele­mentów jest w tym wypadku wytwarzane przez przepływający przez nie prąd elektryczny o stosun­kowo dużym natężeniu. Pręty używane jako elek­trody, przez które przepływa prąd, nagrzewają się wyłącznie w obszarze styku ze zgrzewanymi ele­mentami. Podczas zgrzewania nie używa się dodat­kowego metalu jako spoiwa, niepotrzebny jest tak­że topnik ani gaz ochronny. Lecz z drugiej strony zasilacze muszą być w stanie zapewnić impulso­wy przepływ prądu o oszałamiającym natężeniu, sięgającym nawet 50 tysięcy amperów (oczywi­ście w wyjątkowo wielkich urządzeniach).
W technologii oporowego zgrzewania punkto­wego części są łączone ze sobą w wielu punktach o małej powierzchni zgrzewu. Metodę tę stosuje się najczęściej podczas zgrzewania karoserii samo­chodów oraz sprzętu gospodarstwa domowego. Rozszerzeniem zgrzewania punktowego jest zgrze­wanie ciągłe. Przy zastosowaniu tej metody czę­ści są łączone nie przez serię punktów-zgrzewów, lecz przez ciągły szew. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu elektrod w postaci pary kół przesu­wających się powoli po zgrzewanych elementach i tworzących ciągły zgrzew. Typowymi zastoso­waniami tej techniki są: produkcja rur oraz moco­wanie rynienek na dachu samochodu.

Podobne prace

Do góry