Ocena brak

Co to jest wysokościomierz ciśnieniowy?

Autor /Starszy Dodano /31.01.2012

Wewnątrz wysokościomierza ciśnieniowego znaj­duje się szczelnie zamknięte metalowe pudełko W kształcie dysku, w którym panuje próżnia. Ścian­ki tej kapsuły są cienkie i pofałdowane, tak by uczy­nić je maksymalnie giętkimi i podatnymi na od­kształcenia. Zewnętrzne ciśnienie atmosferyczne powoduje niewielkie odkształcenie ścian kapsuły. Im zewnętrzne ciśnienie wyższe, tym odkształce­nie jest większe i odwrotnie. Za pomocą systemu dźwigni i przekładni te niewielkie zmiany są na­stępnie wzmacniane i przekształcane na ruch wska­zówki na skali. '
Zależność opisująca spadek ciśnienia atmosfe­rycznego wraz ze wzrostem wysokości jest dobrze znana, skalę ciśnienia łatwo można więc przeło­żyć na skalę wysokości. Jednak ciśnienie na danej wysokości nfc jest stałe, lecz zmienia się w pew­nym zakresie wraz ze zmianami pogody. Aby właściwie odczytać wysokość należy na bieżąco śledzić te zmiany. Przed pomiarem trzeba odpo­wiednio wyzerować przyrząd na podstawie danych meteorologicznych określających ciśnienie na poziomie morza na obszarze, gdzie wysokościomierz będzie używany. Informacje takie, uzyskiwa­ne ze stacji meteorologicznych, są przesyłane drogą radiową do samolotów ze stacji kontroli lotów i często aktualizowane, jako że od ich dokładno­ści zależy nieraz życie wielu ludzi.
Błąd pilota przy zerowaniu wysokościomierza ciśnieniowego może doprowadzić do wypadku, zwłaszcza wtedy, gdy samolot leci nad terenem górzystym w warunkach ograniczonej widoczności. Jeżeli ciśnienie powietrza na poziomie morza spa­dło od czasu, gdy wysokościomierz ostatnio zerowano, to urządzenie będzie wskazywać, że samolot leci wyżej niż w rzeczywistości. Maszyna będzie znajdować się na niższej wysokości niż wynikało­by to ze wskazań przyrządów, co może doprowa­dzić do wypadku.

Podobne prace

Do góry