Ocena brak

Co to jest tomografia pozytrynowa?

Autor /Huzar Dodano /31.01.2012

Kolejnym wynalazkiem, który pozwolił naukow­com uzyskiwać przetworzony komputerowo obraz czynności mózgu, jest tomograf pozytronowy (PET). Tomograf pozytronowy stworzony w latach 70. przez Michaela Phelpsa i Edwarda Hoffmana w the School of Medicine na kalifornijskim uniwer­sytecie w Los Angeles (UCLA) stosowano począt­kowo do obserwacji obrazu procesu metabolizmu pokarmu w mózgu.
W tego rodzaju badaniach atomy radioaktyw­ne , na przykład atomy fluoru-18, dołączone do syn­tetycznych cząsteczek niemal identycznych w bu­dowie do cząsteczek glukozy, zostają wprowadzone do jednej z tętnic pacjenta i krwiobiegiem wędrują do mózgu. Tam ulegają radioaktywnemu rozkła­dowi, podczas którego wysyłają naładowane do­datnio cząstki zwane pozy tronami. Pozytrony zde­rzają się z elektronami znajdującymi się w pobliżu atomów, co prowadzi do pojawienia się promie­niowania gamma, rejestrowanego przez komputer wykonujący co kilka minut „zdjęcia" mózgu.
Prawidłowe funkcjonowanie mózgu jest uza­leżnione od tego, czy otrzymuje on wystarczającą ilość glukozy, która jest źródłem energii. Jednak chociaż radioaktywne cząsteczki są podobne do cząsteczek glukozy, mózg nie jest w stanie rozło­żyć ich w ten sam sposób, a zatem dochodzi do ich nagromadzenia w określonych miejscach, propor­cjonalnie do ilości prawdziwej glukozy zużywanej przez komórki mózgowe. Na podstawie obrazów ukazujących rejony wysokiej i niskiej radioak­tywności badacze ustalają, jaka część mózgu prze­jawia szczególnie wysoką aktywność, albo jest wyjątkowo mało aktywna, i dokonują pomiarów zużywanej przez nią glukozy.
Poza atomami fluoru-18 badacze wykorzystują także inne atomy emitujące pozytrony - węgiel-11, azot-13 i tlen-15. Badania nie ograniczają się do pomiaru zużycia glukozy przez mózg; pod ko­niec lat 80. ponad 300 różnych cząsteczek i sub­stancji zostało wzbogaconych o atomy radioaktyw­ne i wykorzystanych w tomografii pozytronowej.
Badanie PET wywarło olbrzymi wpływ na roz­wój nauk medycznych. Za pomocą tej metody le­karze badają przepływ krwi, zużycie energii i miejsca występowania różnych substancji w móz­gu chorym i zdrowym. Poza wskazywaniem obsza­rów o podwyższonej aktywności, zdjęcia uzyska­ne metodą tomografii pozytronowej ujawniają także miejsca uszkodzeń mózgu (będących wynikiem np. udaru), w których nie rejestruje się żadnej aktywności. Tomografia pozytronowa okazała się także przydatna przy diagnozowaniu zaburzeń pro­wadzących do stopniowej degeneracji mózgu, jak choroba Alzheimera czy pląsawica Huntingtona.

Podobne prace

Do góry