Ocena brak

Co to jest terapia zajęciowa?

Autor /Grzebyk Dodano /31.01.2012

Terapia zajęciowa polega na na­uczeniu ludzi niepełnosprawnych -fizycznie lub umysłowo - wyko­nywania pewnych wybranych czynności, aby potrafili funkcjono­wać jak najbardziej samodzielnie.
Terapia zajęciowa to ważna dziedzina reha­bilitacji. Zajmują się nią osoby posiadające specjalne kwalifikacje - ich zadaniem jest uczenie pacjentów z różnym stopniem inwalidztwa, jak mogą prowadzić samodzielne życie. Problemy, które uniemożliwiają pacjentom normalne funkcjo­nowanie w społeczeństwie, mogą być dwojakiego rodzaju: fizyczne i psychiczne. Poszczególni te­rapeuci zajmujący się terapią zajęciową zwykle specjalizują się w jednej, wybranej dziedzinie -choć często ich zainteresowania są szersze.
Najogólniej mówiąc realizuje się program zajęć zaplanowany w ten sposób, by odpowiadał potrze­bom pacjentów, którzy uczą się w jego trakcie po­szczególnych czynności i odpowiednich zachowań.

Realizowanie tak opracowanego programu odby­wa się pod nadzorem doświadczonego terapeuty i polega na wykonywaniu określonych czynności.
Idea terapii poprzez wykonywanie różnych za­jęć, jako środka pomagającego pacjentom pokonać, kalectwo fizyczne lub umysłowe, lub przynajm­niej złagodzić jego skutki, pojawiła się już tysiące lat temu. Starożytni Egipcjanie starali się leczyć zaburzenia emocjonalne poprzez zlecanie pacjen­tom różnych zadań. Technika odwracania uwagi pacjentów od zajmowania się wyłącznie własnymi problemami zdrowotnymi na drodze wypełniania ich czasu zajęciami była stosowana przez cały okres rozwoju psychiatrii. Od pierwszych lat naszego wieku szpitale i instytucje dla umysłowo chorych wykorzystują różne programy terapii zajęciowej jako sposób na wypełnienie działaniem długich dni w szpitalnych murach. W miarę upływu lat okaza­ło się, że do prowadzenia tego rodzaju zajęć są potrzebni wykwalifikowani specjaliści.

Dwie wojny światowe, w wyniku których tysiące ludzi doznało urazów fizycznych lub psychicznych sprawiły, że wzrosło zapotrzebowanie na terapię zajęciową. Musiał się także poszerzyć zakres problemów, którymi ta dziedzina medycyny się zaj­muje. W kilku ostatnich dekadach rozwój terapii zajęciowej doprowadził do powstania profesjo­nalnych struktur edukacyjnych, zajmujących się kształceniem terapeutów pracujących z upośle­dzonymi fizycznie i umysłowo pacjentami wszyst­kich grup wiekowych. Dziś potrzeby tych pac­jentów są poznane o wiele głębiej, a rozwój terapii zajęciowej poszedł o wiele dalej niż tylko wypeł­nianie czasu pacjentom. Najpierw przeprowadza się badania, dzięki którym można ocenić, jak pacjent funkcjonuje w życiu codziennym, a następ­nie dąży się do zmodyfikowania jego zachowania i poprawy kondycji psychicznej.

Podobne prace

Do góry