Ocena brak

Co to jest telekomunikacja cyfrowa?

Autor /Chaim Dodano /31.01.2012

Przemysł telekomunikacyjny transmituje duże ilo­ści informacji w formie cyfrowej na cały świat. Największą zaletą tej technologii jest możliwość przesyłania sygnału, który trudno zakłócić. Tech­nika cyfrowa umożliwia również jednoczesne prze­syłanie po jednej linii znacznie większej liczby rozmów telefonicznych, a co więcej, również da­nych binarnych dla komputerów, czy obrazów wideo. To właśnie jest podstawą Internetu.
Nowoczesne centrale telefoniczne przesyłają między sobą sygnały cyfrowe. Mikrofon telefonu rejestruje dźwięk, zamieniając go na analogowy sygnał elektryczny. Ten jest przesyłany do centra­li, gdzie jest próbkowany z częstotliwością 8 tysię­cy razy na sekundę z rozdzielczością 256 wartości (tzn. natężeniu analogowego sygnału przypisywa­na jest jedna z 256 wartości). Częstotliwość prób­kowania i rozdzielczość są po wielokroć mniejsze od tych stosowanych podczas nagrywania i odtwa­rzania muzyki, jednak w zupełności wystarczają do stosunkowo wiernego odtworzenia ludzkiej mo­wy. Po zamianie na sygnał dwójkowy informacja jest nakładana na tak zwaną falę nośną i wysyłana w świat za pośrednictwem kabla, fali radiowych, bądź też mikrofalami (telefonia satelitarna). Infor­macje koduje się na fali nośnej albo jako niewiel­kie zmiany jej częstotliwości (modulacja często­tliwościowa - FM), bądź amplitudy (modulacja amplitudowa - AM).
W każdym bajcie tej informacji zawarte są dane pozwalające na odtworzenie 125 mikrosekund (1 mikrosekunda to milionowa cześć sekundy) roz­mowy telefonicznej. Jednak przesłanie takiego bajtu zajmuje zaledwie 4 mikrosekundy. Oznacza to, że, na tej samej fali nośnej można równocze­śnie przesyłać wiele rozmów telefonicznych.
Komunikacja za pomocą komputera odbywa się przy pośrednictwie normalnej, analogowej linii telefonicznej dzięki urządzeniu zwanemu mode­mem (ang. modulator/demodulator). Urządzenie to przekształca wysyłany przez komputer sygnał cyfrowy na sygnał analogowy, który jest transmi­towany przez zwykłe systemy telefoniczne. Jednak linie analogowe narzucają stosunkowo niewielką maksymalną prędkość przesyłania danych. W sys­temie ISDN całość transmisji z jednego kompute­ra, poprzez linię telefoniczną do drugiego kompu­tera odbywa się cyfrowo. Umożliwia to znaczne przyspieszenie transmisji.

Podobne prace

Do góry