Ocena brak

Co to jest statyw fotograficzny?

Autor /Mira Dodano /31.01.2012

Dziś ogromna większość zdjęć jest wykonywana za pomocą aparatów przenośnych trzymanych w ręku. Jednak użycie zwykłego trójnożnego statywu może znacznie poprawić jakość fotografii. Efekt drżenia rąk podczas wykonywania zdjęcia może być nie­zauważalny na odbitkach o niewielkim formacie, lecz gdy chcemy zdjęcie powiększyć do większych rozmiarów, jego jakość może okazać się niezado­walająca. Zamiast dostrzegać więcej szczegółów, na większym formacie widzimy często rozmycie krawędzi. Podobne rezultaty są widoczne nawet na niewielkich odbitkach, gdy zdjęcie wykonywano „z ręki" za pomocą obiektywu o długiej ognis­kowej. Obiektyw taki działa jak lornetka i nawet niewielkie drżenie rąk powoduje znaczne rozmy­cie obrazu.
Rozmycie można również wyeliminować, sto­sując szybszą migawkę, to znaczy krótszy czas ekspozycji. By dostatecznie naświetlić film w krót­szym czasie, fotografujący musi użyć lampy bły­skowej bądź innego źródła sztucznego światła o znacznym natężeniu. To jest jednak możliwe tylko wówczas, gdy fotografowany obiekt znajdu­je się stosunkowo blisko aparatu. Zwykle należy również używać czulszego filmu oraz zwiększać otwór przesłony. Niekiedy maksymalny otwór przesłony jest jednak zbyt mały, by umożliwić poprawne naświetlenie klatki przy krótkim czasie ekspozycji. Jeśli nawet otwór ma odpowiednią wielkość, to jakość zdjęcia pogarsza się, gdy prze­słona jest całkowicie otwarta. Jednocześnie, wraz ze wzrostem otworu przesłony, skróceniu ulega głębia ostrości - zakres odległości od aparatu przed­miotów, których obraz na fotografii jest ostry. Niekiedy redukcja głębi ostrości jest efektem zamierzonym, gdyż zwraca uwagę widza na wybra­ny, ostro przedstawiony, obiekt. Jednak gdy chce­my na zdjęciu oddać szczegółowo całość sceny, mała głębia ostrości jest poważną wadą.
Filmy o dużej czułości także mają rozliczne wady. Najistotniejszą jest wzrost ziarnistości związ­ków światłoczułych w emulsji wraz ze wzrostem czułości filmu. Ma to szczególne znaczenie przy powiększeniach, gdzie użycie zbyt czułego mate­riału prowadzi do powstania na odbitce wyraźnych ziaren, uniemożliwiających dostrzeżenie detali.
Jeśli chcemy używać filmu o niskiej ziarnisto­ści, a więc stosunkowo mało czułego, przy śred­nich wartościach przesłony, musimy dłużej na­świetlać film, a wtedy zastosowanie statywu staje się niezbędne, by uzyskać ostre zdjęcia. Nawet uży­wając najczulszych materiałów, fotoreporterzy pra­cujący z obiektywami o wyjątkowo długich ogni­skowych muszą używać statywu.
Większość statywów to trójnożne konstrukcje przenośne, z rozkładanymi, teleskopowymi noga­mi. Aparat przymocowywany jest zwykle na gwint do obrotowej głowicy, która pozwala na dowolne jego ustawienie. Głowica jest zamocowana na szczycie statywu. Do głowicy przytwierdzona jest zwykle dźwignia umożliwiająca jej łatwe ustawia­nie w żądanej pozycji. Bardziej zaawansowane konstrukcje wyposaża się w mechanizm umożli­wiający podnoszenie i opuszczanie aparatu.

Podobne prace

Do góry