Ocena brak

Co to jest spawanie łukowe?

Autor /Lutek Dodano /31.01.2012

Jeśli ciepło wytwarzane jest w łuku elektrycznym powstałym pomiędzy elektrodą a łączonymi czę­ściami, to mamy do czynienia ze spawaniem łukowym. Łuk taki jest wyładowaniem elektrycznym w gazie. Energia wyzwalana podczas wyładowania powoduje ogrzewanie gazu w obszarze łuku, a co za tym idzie jego rozrzedzanie. W efekcie gaz węd­ruje ku górze, co powoduje wyginanie obszaru wyładowania również ku górze, w formie łuku, od czego właśnie powstała nazwa tego wyładowania. Zwykle podczas spawania łączone metale tworzą anodę i połączone są z dodatnim biegunem zasila­cza. Katodą, źródłem elektronów, jest elektroda spawarki. Energia łuku jest generowana przepły­wem strumienia elektronów o dużej gęstości po­między katodą a anodą, a temperatura gazu w łuku może osiągnąć nawet 20000°C, choć zwykle wy­nosi 5000-6000°C.
Uchwyt elektrody podczas ręcznego spawania łukowego jest połączony z ujemnym biegunem agregatu spawalniczego, a materiał spawany z bie­gunem dodatnim. Do zasilania może służyć zarów­no prąd stały jak i zmienny. Typową elektrodę sta­nowi rdzeń zbudowany z drutu do spawania, pokrytego warstwą topnika. Jej długość zwykle waha się od 35 do 45 cm. Po włączeniu agregatu spawalniczego należy połączyć elektrodę ze spa­wanym elementem, wskutek czego w obwodzie zacznie płynąć prąd elektryczny o dużym natęże­niu. Następnie delikatnie oddzielamy od siebie elektrody i w efekcie pomiędzy nimi pojawi się łuk elektryczny, który roztopi zarówno metal łączonych elementów, jak końcówkę elektrody. Cząsteczki topnika i spoiwa metalowego wędrują w łuku, osia­dając na spawanych elementach.
Sprzęt służący do ręcznego spawania łukowe­go łatwo można przenosić i jest stosunkowo nie­drogi, ale elektroda szybko się zużywa i często pod­czas spawania konieczna jest jej wymiana.

Podobne prace

Do góry