Ocena brak

Co to jest ślepota?

Autor /Egida Dodano /31.01.2012

Termin „ślepota" ma wiele zna­czeń, od całkowitego braku wzroku w obu oczach do silnego niedowidzenia. Określenia tego używa się w odniesieniu do osoby, której problemy ze wzrokiem są tak poważne, iż uniemożliwiają prowadzenie normalnego życia.
Jedynie około 5% osób oficjalnie zarejestro­wanych jako niewidomi rzeczywiście nie wi­dzi nic. Pozostali mają częściowo upośledzo­ny zmysł wzroku, co oznacza, że obraz, który widzą, jest w mniejszym lub większym stopniu zniekształcony. Na przykład, niektórzy niedowi­dzący odczytują numer rejestracyjny samochodu z odległości około jednego metra i potrafią rozróż­nić niektóre litery na tablicy w gabinecie okuli­stycznym; inni widzą niewiele poza światłem i cie­niem czy ruchem. Jeszcze inni mają ograniczone pole widzenia, które pozwala wyraźnie widzieć obraz w ten sposób, jakby patrzyli przez wąski tunel, a wszystko, co znajduje się po bokach obra­zu, jest ciemne. Osobom niedowidzącym trudno jest poradzić sobie w codziennym życiu.
Ślepota i niedowidzenie mogą mieć wiele przy­czyn. Oko jest bardzo złożonym narządem zmy­słu, więc ulega uszkodzeniu łatwiej od innych. Składa się ono z gałki ocznej umieszczonej w oczo­dole. Gałkę oczną tworzą 3 warstwy. Zewnętrzna - twardówka - chroni pozostałe warstwy. Warstwa środkowa - naczyniówka - służy do rozprowadza­nia krwi. W warstwie wewnętrznej- siatkówce -znajdują się komórki światłoczułe.

Przy normalnym widzeniu promień światła wpadający do oka załamuje się na rogówce i so­czewce. Przy tym mięsień rzęskowy kurczy się i rozszerza, w zależności od tego czy patrzymy na przedmiot bliski, czy odległy. Na siatkówce pow­staje wtedy odwrócony obraz obiektu. Niektóre niemowlęta rodzą się niewidome - najczęściej z powodu katarakty, kiedy normalnie przezroczy­sta soczewka oka matowieje i światło nie może przez nią przeniknąć. Niemowlę rodzi się z kata­raktą, jeśli matka w pierwszych miesiącach ciąży zachoruje na różyczkę. Inną przyczyną ślepoty u dzieci jest toksoplazmoza, którą można się zarazić przez kontakt z zakażonym mięsem albo z zarażonymi kociętami. I w tym przypadku dziecko jest niewidome tylko wtedy, jeśli matka zarazi się cho­robą we wczesnym okresie ciąży.
W rzadkich przypadkach dzieci rodzą się cał­kowicie bez oczu - stan ten nazywany jest anoftalmią. Wrodzony brak oczu występuje wtedy, gdy rodzice nie posiadają pewnych genów albo jeśli matka zachoruje na infekcję wirusową lub ma kon­takt z pestycydami w czasie ciąży.
Infekcje powodujące ślepotę są obecnie rzadkie w krajach rozwiniętych, ale są najpospolitszą przy­czyną utraty wzroku w krajach rozwijających się. Trachoma, choroba wirusowa wywołująca zapale­nie błony wyściełającej powieki i okrywającej przód oka, spowodowała ślepotę u milionów miesz­kańców głównie suchych i gorących rejonów świa­ta. Jednak i w Europie dzieci tracą wzrok, na przy­kład jeśli zostaną zarażone przez pasożyta - glistę psią, występującą w psich odchodach.
U niewielkiej liczby dzieci występuje rzadki rak - nabłoniak nerwowy z rozetkami prawdziwymi - który atakuje siatkówkę. Inne cierpią na barwni­kowe zwyrodnienie siatkówki, dziedziczną chorobę postępującą, w której na siatkówce tworzą się smugi pigmentu. Jednym z pierwszych objawów są kłopoty z widzeniem w ciemności. Jeśli choro­by nie rozpozna się u dziecka, wzrok ulegnie stop­niowemu pogorszeniu, prowadząc do zawężenia pola widzenia i ślepoty.

Podobne prace

Do góry