Ocena brak

Co to jest screening?

Autor /Egida Dodano /31.01.2012

Screening jest bardzo woźną gałęzią medycyny profilaktycznej, która w naszych czasach szybko się rozwi­ja. Badania screeningowe (zwane „przesiewowymi") wykonywane są z dwóch podstawowych przyczyn: by jak najwcześniej wykrywać choroby oraz by określać, kogo dotyczy największe ryzyko przekazania cho­roby swojemu potomstwu.
W pewnym sensie screening stanowi od­wrotność konwencjonalnej medycyny. Ludzie zwykle chodzą do lekarza, kiedy czują się źle, podczas gdy badaniom screeningowym poddawane są osoby, które nie narzekają na stan swojego zdrowia.
Liczba dolegliwości, które obejmują badania screeningowe, dzięki postępowi w medycynie ciągle wzrasta. Jednakże w praktyce pewnych testów nie wykonuje się, z uwagi na to, że nie są one jesz­cze zbyt dokładne, a nawet mogą dawać niezgodne z prawdą wyniki, co niepotrzebnie niepokoiłoby pacjentów i z czym wiązałaby się konieczność prze­prowadzenia dalszych, zbędnych badań.

Wielu lekarzy i naukowców uznaje, że jeśli nie ist­nieje możliwość skutecznego leczenia określonej choroby, wtedy rozpoznanie jej we wczesnym sta­dium nie przyniesie praktycznie żadnych korzyści, a tylko przysporzy pacjentowi więcej troski.
Również w sytuacjach, kiedy kosztowne bada­nia dają szansę wyłonienia spośród dużej grupy jedynie niewielkiej liczby osób, które należałoby poddać leczeniu, screening nie zostanie przepro­wadzony, z tej prostej przyczyny, że koszty całe­go przedsięwzięcia byłyby znacznie większe od przewidywanych korzyści.
Niektóre badania screeningowe są adresowane do bardzo dużej - ale ściśle określonej - grupy osób: na przykład testy mające na celu rozpoznanie wcze­snego stadium raka sutka lub macicy u kobiet. W Wielkiej Brytanii wszystkie kobiety między 20 a 64 rokiem życia są poddawane badaniom screeningowym macicy co trzy lata, a kobiety między 50 a 64 rokiem życia są poddawane także bada­niom sutków, również co trzy lata. Oba badania są bardzo skuteczne w wykrywaniu nowotworu sutka i macicy we wczesnym stadium, kiedy leczenie jest najbardziej skuteczne. Trzeba tu dodać, że kobie­ty same mogą przeprowadzać „screeningowe samo­badanie", regularnie sprawdzając dotykiem, czy w ich piersiach nie pojawiły się niepokojące guzki i inne zmiany.

Wiele prywatnych przychodni oferuje badania scre­eningowe ogólnego stanu zdrowia wszystkim zgła­szającym się osobom. Tymczasem fachowcy nie są zgodni, czy korzyści płynące z tego rodzaju badań ogólnych - zwrócenie ludziom uwagi na potencjalne problemy, aby mogli rozpocząć kura­cję lub zmienić dotychczasowy styl życia - są rze­czywiście większe od efektów negatywnych. Ludzie poddający się tego typu badaniom mogą bowiem stać się przewrażliwieni na punkcie swego zdrowia i wpaść w panikę z powodu niegroźnych objawów, poza tym u niektórych mogą zostać wykryte schorzenia, których nie można leczyć.

Podobne prace

Do góry