Ocena brak

Co to jest psychologia poznawcza?

Autor /Andy Dodano /31.01.2012

W pierwszej połowie XX wieku w psychologii akademickiej dominował behawioryzm, jednak od drugiej wojny światowej rośnie znaczenie tak zwa­nej psychologii poznawczej. Poznanie jest to akt zdobywania wiedzy, zatem psychologia poznawcza jest nauką zajmującą się wszystkimi czynnościa­mi ludzkimi związanymi ze zdobywaniem wiedzy, takimi jak: myślenie, posługiwanie się językiem, praca twórcza i zapamiętywanie. Przedstawiciele psychologii poznawczej głoszą pogląd, że intere­sujących ich problemów nie można badać tak, jak robią to behawioryści, ponieważ zależą one od pro­cesów psychicznych, a nie prostego związku „bodziec-reakcja". W zamian za to proponują proste doświadczenia, dzięki którym na podstawie zacho­wania można wydedukować sposób pracy umysłu.
W psychologii poznawczej umysł ludzki jest postrzegany jako zorganizowany strukturalnie sys­tem służący przetwarzaniu informacji. Informacja przesłana przez zmysły jest analizowana i maga­zynowana, a następnie odkodowywana i wyko­rzystywana; czynności te są nazywane procesami informacyjnymi. Doświadczenia w psychologii poznawczej są tak zaprojektowane, aby można było uzyskać precyzyjne dane na temat przetwarzania informacji. Analiza matematyczna otrzymanych danych pozwala psychologom tworzyć teoretycz­ne modele procesów, które przebiegają w czasie wykonywania czynności.

Podobne prace

Do góry