Ocena brak

Co to jest prawo karne materialne, procesowe i wykonawcze? Wzajemny stosunek tych gałęzi prawa

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Prawo karne materialne - zespół norm prawnych zawartych w przepisach, które określają czyny społecznie szkodliwe zwane przestępstwami, zasady odpowiedzialności społecznej za te czyny, oraz kary, środki karne i środki zabezpieczające stosowane wobec ich sprawców.

Normy:

  • sankcjonowane - nie wolno zabijać człowieka pod groźbą kary (adresat -> każdy)

  • sankcjonujące - kto zabija winien być ukarany (adresat -> organy państwa)

  • kompetencyjne - właściwy organ może wymierzyć karę nie krótszą niż 8 lat

Przepis - jednostka redakcyjna tekstu prawnego. W przepisie zawarte są normy. Każda z norm ma innego adresata. Naruszenie normy pociąga za sobą ostre środki.

Prawo karne materialne ma charakter subsydiarny. Wchodzi ono ze swymi sankcjami wtedy, gdy sankcje innych dziedzin prawa nie są wystarczające.

Prawo karne procesowe - zbiór norm prawnych regulujących proces karny -> zespół prawem uregulowanych czynności , których celem jest wykrycie przestępstwa i jego sprawcy, osądzenie go i ewentualne wykonanie kary, środków karnych i środków zabezpieczających.

Prawo karne materialne i procesowe są ze sobą ściśle powiązane.

Prawo karne wykonawcze - ogół norm prawnych, które regulują wykonanie kar i innych środków penalnych przewidzianych w prawie karnym, prawie skarbowym i w prawie wykroczeń. Prawo karne wykonawcze nie obejmuje norm prawnych regulujących wykonanie środków poprawczych, wychowawczych i innych przewidzianych w prawie nieletnich.

Kodeks Karny Wykonawczy (KKW) jest w wielu przypadkach uzależniony od KK. W postępowaniu wykonawczym w kwestiach nieuregulowanych w kodeksie stosuje się przepisy KK, ale tylko wtedy, gdy na gruncie KKW nie jesteśmy w stanie rozwikłać sprawy.

Podobne prace

Do góry