Ocena brak

Co to jest obrót bezgotówkowy?

Autor /Bery Dodano /31.01.2012

Współczesna rewolucja technologiczna zmieniła naturę, a takie sposób obrotu pieniądzem na rynku krajowym i międzynarodowym.
Wraz z rozwojem wymiany międzyna­rodowej powstawała potrzeba stworzenia bardziej praktycznej formy pieniądza. Nie było bowiem wy­godne ani bezpieczne wożenie ze sobą ciężkiego złota, często w dużych ilościach, gdy chodziło o większe transakcje. Dlatego też kupcy zaczęli zwolna wprowadzać obrót bezgotówkowy, zapi­sując wartość dokonanych transakcji i wystawiając weksle. Doprowadziło to w końcu do powstania banków. Już w starożytności istniały domy ban­kierskie (na przykład babilońska firma Egibi), zaj­mujące się obrotem pieniężnym, finansowaniem inwestycji, pożyczaniem pieniędzy itd. Owi ban­kierzy zaczęli już kilkaset lat p.n.e. korzystać z cze­ków. Kupiec udający się z Babilonu do Indii skła­dał w banku depozyt i otrzymywał czek — glinianą tabliczkę, który mógł zrealizować w placówce macierzystego banku w Indiach, albo w innym banku mającym tam swą siedzibę. Oczywiście, sys­tem ten ograniczony był wyłącznie do wąskiego kręgu osób zamożnych.
W średniowieczu, wraz z rozwojem miast, han­dlu, rzemiosła, bogaceniem się społeczeństwa na­stąpił rozwój banków. We właściwym czasie banki weszły na rynek wewnętrzny tak jak zadomowione były na rynku obrotów międzynarodowych. Do siedemnastego wieku były to banki depozytowe, oferujące bezpieczną opiekę nad kosztownościa­mi i pieniędzmi klientów. Banki te zajmowały się sortowaniem i redystrybucją pieniędzy za opłatą. Udzielały kredytów przyczyniając się do rozwoju ówczesnej gospodarki.
Pieniądz zaczął zmieniać swą formę. Stosowane w obrocie między kupcami weksle przyczyniły się w rezultacie do zamiany monet na papier. Podobnie banki nie gromadziły już pieniędzy w formie fi­zycznej, ale raczej w postaci zapisów w księgach. Jeszcze niedawno, by otrzymać gotówkę należało udać się do banku i zrealizować czek. W skali glo­balnej obrót czekami oznaczał, że te kawałki papie­ru podróżowały po świecie.
Telekomunikacja i komputeryzacja zmieniły ten stan rzeczy. Dziś gotówkę można pobrać z banko­matu podłączonego do centralnego komputera sprawdzającego stan naszego konta. Karty kredy­towe i płatnicze - „plastikowe pieniądze" - umoż­liwiają dziś dokonywanie płatności bez użycia go­tówki. Olbrzymie strumienie pieniędzy przepływają między instytucjami finansowymi całego świata poprzez łącza telekomunikacyjne. Pewien ekspert informatyk tłumacząc pojęcie cyberprzestrzeni informatycznej sceptycznym słuchaczom rzekł: „cyberprzestrzeń jest tam, gdzie są wasze pienią­dze" i była to prawda.

Podobne prace

Do góry