Ocena brak

Co to jest niepoczytalność, a co poczytalność ograniczona? Jakie skutki prawne powoduje ustalenie takich stanów?

Autor /Faust Dodano /06.12.2011

Art. 31§l KK Niepoczytalność - „Nie popełnia przestępstwa, kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czyn­ności psychicznych nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem". Niepoczytalność jest okolicznością wy­łączającą winę, a jej ustalenie oparte musi być każdorazowo na opiniach biegłych psychiatrów.

Niepoczytalność w ustawie karnej może być określona za pomocą metody psychicznej - podającej przyczyny tego stanu, metody psycholo­gicznej - wskazującej na jego skutki w psychice sprawcy czynu zabronione­go, wreszcie metody mieszanej - biologiczno-psychologicznej, wskazującej na jedno i na drugie.

Tę ostatnią metodę obrał polski ustawodawca okre­ślając niepoczytalność, umozliwia to większą trafność w podejmowaniu oceny.

Źródła niepoczytalności:

Po­dział upośledzenia umysłowego na cztery stopnie:

  • lekkie

  • umiarkowane

  • inne zakłucenie czynności psychicznych (patologiczne zakłócenia czynności psychicznych; zakłubenia nie mające charakteru patologicznego - psychopatie dotyczące sfery emocjonalnej, wolontatywnej, popędów)

Psychopaci mają mozliwość rozpoznawania znaczenia czynu, ale stopień zakłócenia sfery może być tak znaczny, że mozliwość kierowania zachowaniem może być ograniczona lub wyłączona (zatrucia, hipnoza, choroby starcze etc.)

Następstwem jednego ze źródeł niepoczytalności ma być brak mozliwości w czasie czynu rozpoznania jego znaczenia lub brak mozliwości pokierowania swym postepowaniem.

Czyn niepoczytalnego sprzeczny z normą postępowania będzie czynem bezprawnym. Mogą być wobec osoby niepoczytalnej stosowane środki zabezpieczające. Jeżeli osoba niepoczytalna stanowi duże zagrożenie i jej niebez pieczne zachowanie może się powtórzyć to sobę taką umieszcza się w zakładzie psychiatrycznym bezterminowo.

Art. 31§2 KK - Poczytalność ograniczona - "Zachodzi gdy w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona."

Ustawodawca odstąpił od metody mieszanej. i oparł się tylko na metodzie psychologicznej. Nie można pominąć źródeł poczytalności ograniczonej. Należy oprzeć się na wykładni systematycznej i przyjąć, że chodzi tu o te same źródła co w niepoczytalności.

Poczytalność ograniczona nie uchyla ale jedynie ogranicza winę. Stan poczytalności ograniczonej wpływa na ograniczenie winy. Próg ograniczenia stanu poczytalności daje sądowi podstawę do nadzwyczajnego złagodzenia kary. Próg - ograniczenie w stopniu znacznym zdolności rozpoznawania znaczenia czynu lub możliwości kierowania postępowaniem. Taki sprawca może zostać skazany na karę pozbawienia wolności i niezależnie os kary sąd może zastosować środek zabezpieczający. Taki stan nie wyłącza winy ani przestepności czynu.

Podobne prace

Do góry