Ocena brak

Co to jest medycyna sądowa?

Autor /Nelly Dodano /31.01.2012

Chyba każdemu z nas zdarzyło się oglądać pro­gramy TV i filmy, na których ekspert sądowy bada, czy na znalezionych zwłokach nie występują ślady narkotyków czy użycia przemocy i ocenia przy­puszczalny czas zgonu na podstawie stanu rozkła­du ciała i stężenia pośmiertnego.
Medycyna sądowa pomogła w wyjaśnieniu ty­sięcy zbrodni. Badanie uszkodzeń ciała pozwala stwierdzić, czy zostały spowodowane przez ostrze noża czy krawędź jakiegoś przedmiotu, jaka była wielkość użytego przedmiotu, ile razy uderzono ofiarę, a także określić kąt i siłę uderzeń.
Ważną częścią pracy lekarza medycyny sądo­wej jest przygotowanie materiału dowodowego, który zostanie przedstawiony w sądzie. Jako przy­kład może posłużyć pewien przypadek, kiedy to ciało ofiary morderstwa zostało znalezione w le­sie. Nietrudno było stwierdzić, że zwłoki leżały tam przez dłuższy czas, gdyż roiło się już na nich robactwo. Robaki żerujące na martwych ciałach wylęgają się z jaj złożonych przez muchy plujki. Wiedząc, jak przebiega proces rozkładu ciała po śmierci i znając długość cyklu życiowego gatun­ku muchy, której larwy znalezione zostały w zwło­kach, lekarz sądowy był w stanie podać datę zgonu, który według niego nastąpił dziewięć dni wcze­śniej. Jeden ze świadków, podejrzany o dokonanie tego morderstwa, twierdził, że widział denata przed siedmioma dniami od znalezienia zwłok, co pozwo­liło policji rozwiązać tajemnicę dokonanej zbrod­ni. Nie trzeba dodawać, że medycyna sądowa to nie jest zajęcie dla osób wrażliwych!
Praca lekarza medycyny sądowej nie sprowa­dza się jednak tylko do badania zwłok, jest on obec­ny także przy badaniu (obdukcji) ran zadanych ofie­rze, która przeżyła napad.
Patologią w pojęciu ogólnym zajmują się wszy­scy lekarze leczący pacjentów w szpitalu lub innych placówkach służby zdrowia (internista, chirurg, ginekolog, itp.) Jednakże ze względu na specyfikę pracy należy spośród grona specjalistów wyróżnić; hematologa, immunologa oraz mikrobiologa.

Podobne prace

Do góry