Ocena brak

Co to jest kredyt dyskontowy?

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Bank udziela kredytu dyskontowego w operacji dyskonta weksla, stawiając do dyspozycji klienta kwotę weksla pomniejszoną o dyskonto i prowizję.

Weksel - jest dokumentem zobowiązującym wystawcę lub wskazaną przez niego osobę do bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty pieniężnej w określonym czasie. Jest instrumentem kredytu kupieckiego.

Do podstawowych funkcji weksla należą:

1)kredytowa - odroczenie zapłaty, gdy dostawca sprzedaje towar na kredyt kupiecki;

2)płatnicza - weksel może być wykorzystywany jako forma zapłaty zwłaszcza w transakcjach kupna - sprzedaży.

3)gwarancyjna - weksel zabezpiecza w szczególny sposób zapłatę, za którą są odpowiedzialne wszystkie osoby podpisane na wekslu , jest bezwzględnie wymagalny; w razie nie zapłacenia weksla w terminie dokonuje się protestu weksla. Dokonuje tego biuro notarialne, do którego należy zgłosić weksel po dwóch dniach od terminu zapłaty. Protest z powodu niezapłacenia weksla uprawnia jego posiadacza do przymusowego egzekwowania należności w uproszczonym trybie, bez procesu sądowego. Roszczeń można dochodzić od wszystkich osób podpisanych na wekslu, które są solidarnie odpowiedzialne za zobowiązanie wekslowe

4)obiegowa - weksel może być odstępowany, może obiegać między wieloma podmiotami gospodarczymi,

5)refinansowa - posiadacz weksla może go zdyskontować w banku i otrzymać gotówkę.

Przydatność weksla jako instrumentu kredytu wynika z jego szczególnych cech:

- samoistności weksla

- abstrakcyjności zobowiązania

- możliwość przenoszenia praw płynących z weksla na drodze indosu.

Dodatkową formą zabezpieczenia zapłaty może być poręczenie osoby trzeciej, zwane także awalem.

Dyskonto i redyskonto weksli.

Dyskontowanie weksli to wykup weksli, przez bank przed terminem ich płatności z potrąceniem odsetek zwanych potocznie dyskontem. Bank nabywający weksel jest indosariuszem i może przedstawiać go do redyskonta w innym banku lub ostatecznie w banku centralnym.

Podobne prace

Do góry