Ocena brak

Co to jest Kompleks Edypa?

Autor /Huzar Dodano /31.01.2012

Zasadniczy etap rozwoju seksualnego przypada między czwartym a szóstym rokiem życia dziec­ka. W tym czasie libido kieruje się na osoby rodzi­ców, zwykle płci przeciwnej: dziewczynka zaczy­na interesować się ojcem, chłopiec - matką. Dziecko może nie rozumieć doświadczanych przez siebie uczuć, ale nie są one przez to ani trochę słab­sze. Zjawisko to Freud nazwał kompleksem Edypa z uwagi na jego podobieństwo do greckiego mitu o Edypie, który zabił swojego ojca i poślubił matkę.
Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki są świado­mi obecności „rywala", którym jest rodzic tej samej płci. Próbują rozwiązać ten problem z różnym powodzeniem, najczęściej identyfikując się z „ry­walizującym" z nimi ojcem lub matką. Chłopcy czują się szczególnie silnie zagrożeni przez ojców, a zatem o wiele bardziej identyfikują się z ojcem niż dziewczynki z matką.
W procesie identyfikacji dziecko zaczyna zda­wać sobie sprawę z istnienia pewnych zasad, które są silniejsze od jego dążenia do zaspokojenia własnych pragnień. Zdaniem Freuda, w umyśle dziecka formuje się nowy element struktury osobo­wości (superego), która kontroluje postępowanie człowieka według norm przyjmowanych w danej kulturze. Działanie przeciwko superego wywołu­je w jednostce poczucie winy.
Freud kładł w swoich teoriach nacisk na związ­ki międzyludzkie. Wczesne związki miały mieć kluczowe znaczenie dla późniejszego rozwoju czło­wieka. Według Freuda, przez całe dorosłe życie dążymy do rozwiązania tych kwestii i problemów, które zostały zapoczątkowane przez związki z ro­dzicami w dzieciństwie. Każdemu etapowi rozwo­ju towarzyszy lęk, który stanowi centralny czyn­nik kształtujący naszą osobowość i prowadzący do pojawiania się nerwic.

Podobne prace

Do góry