Ocena brak

Co to jest etyka lekarska?

Autor /Nelly Dodano /31.01.2012

Już w najdawniejszych czasach, kiedy medycyna dopiero zaczynała się rozwijać, uznano za konieczne stworzenie specjalnego kodeksu postępowania regulującego relacje pomiędzy lekarzem a pacjentem, lekarzem a społeczeństwem, a także między samymi lekarzami.
Różne społeczeństwa w różnych epokach ina­czej rozumiały pojęcie etyki lekarskiej, jed­nak zawsze opierała się ona na przekona­niu, że pacjent musi darzyć lekarza zaufaniem i że lekarza obowiązują wszystkie powszechnie akcep­towane normy postępowania.
Jednym z najstarszych i najlepiej znanych ko­deksów etyki lekarskiej jest Przysięga, sformuło­wana przez greckiego lekarza Hipokratesa i jego uczniów w IV wieku przed naszą erą. Przysięga nie tylko określa normy regulujące relacje między lekarzem a pacjentem, ale także obliguje lekarzy do przekazywania swojej wiedzy następnym poko­leniom oraz opisuje związek, jaki powinien ich łączyć z uczniami.
Jeszcze w osiemnastym wieku wymagano od lekarzy bezwarunkowego stosowania się do zasad zawartych w Przysiędze Hipokratesa, gdyż była ona pierwszym pisanym kodeksem etyki lekarskiej, jednak w wieku dziewiętnastym i dwudziestym reguły dotyczące wykonywania tego zawodu ule­gły zmianom i obecnie w wieku krajach przedsta­wiciele nie muszą już składać żadnej przysięgi.
Trzeba jednak podkreślić, że główne tezy kodek­su Hipokratesa zniosły próbę czasu, zwłaszcza te, które odnoszą się do opieki nad pacjentem i za­chowania tajemnicy lekarskiej. Dlatego w Polsce studenci medycyny wciąż składają uroczyste ślubo­wanie, którego tekst oparty jest na piśmie „ojca medycyny". Przysięga została uaktualniona w roku 1947 w Deklaracji Genewskiej przez Światowe Stowarzyszenie Lekarzy, a jednocześnie sformu­łowano Międzynarodowy Kodeks Etyki Lekarskiej. Od tamtej pory, międzynarodowe komitety wyda­ły kilka deklaracji dotyczących określonych pro­blemów etycznych, jakie pojawiają się we współ­czesnym świecie, jak deklaracja o doświadczeniach na ludziach (1964) i o prawach pacjenta (1981).
Współcześnie przysięga jest dla lekarzy uroczy­stością raczej symboliczną, nie ma ona skutków prawnych, wymaga się jednak od nich, by postępo­wali zgodnie z zasadami sformułowanymi przez Światowe Stowarzyszenie Lekarzy. Lekarzom wol­no praktykować tylko wtedy, gdy zostaną zareje­strowani przez odpowiednie organy władzy, na przykład w Polsce ich rejestracją zajmują się Wojewódzkie Wydziały Zdrowia. Jeśli okaże się, że w trakcie wykonywania zawodu złamali jakąś zasadę etyki lekarskiej, ich nazwisko można usu­nąć z rejestru lekarzy, wskutek czego nie będą już mogli legalnie wykonywać zawodu.

Podobne prace

Do góry